Slovenská chirurgia 3-4/2018

Pseudotumory tráviaceho traktu

MUDr. Jozef Beláček, CSc., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Peter Levčík, MUDr. Regina Muranská, prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.

Črevné zápalové pseudotumory (IPS) sú rôznorodou skupinou nádorov. Etiologicky, morfologicky a tiež histopatologicky sú nesúrodé. Vznikajú v dôsledku chronických nešpecifických a špecifických zápalových zmien. Výskyt zápalových pseudotumorov (Inflammatory Pseudotumors, IPS) je zriedkavý. V brušnej dutine sú často v žalúdku (1), v pečeni, v slezine a v omente (2). Ešte zriedkavejšie postihujú črevo. V tenkom čreve sú IPS časté na konci ilea, v hrubom čreve na konci sigmy a v rekte (3, 4). Klinicky priebeh črevných pseudotumorov je dlho nemý, pacienti anemizujú a chudnú. Neskôr prichádzajú dyspeptické ťažkosti a bolesti, ktoré napokon môžu vyústiť do ileózneho stavu. Liečebné riešenie je konzervatívne, ale urgentné stavy treba aj napriek nie celkom precíznej diagnóze operovať. Chirurg predoperačne a často aj počas operácie nemôže zistiť príčinu choroby, lebo pseudotumor len veľmi ťažko možno odlíšiť od malígneho nádoru. V práci poukazujeme na jednotlivé typy pseudotumorov čreva a prezentujeme možnosti chirurgickej liečby.

Kľúčové slová: pseudotumory čreva, diagnostika, urgentná operácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pseudotumors of gastrointestinal tract

Inflammatory Pseudotumours /IPS/ occur very rarely. Etiologically, morphologically and histopathogenetically, they are a heterogeneous group. They arise due to chronic non-specific and specific inflammatory changes. In the abdominal cavity they often originate in the stomach (1), liver or spleen (2). They rarely occur at the end of the small intestine and the large intestine, where they can be found at the end (3, 4). The clinical behavior is rather mild, patients are anemic and lose weight. Later, dyspeptic complaints, pain and ileus symptoms are added. Treatment is conservative, but urgent cases need to be operated. The surgeon preoperatively and often also during surgery can not find the cause of the disease because pseudotumor is very difficult to distinguish from the malignant tumor. The aim of our work was to point out the individual types of pseudotumor of the intestine and the possibilities of surgical treatment.

Keywords: Pseudotumors of gastrointestinal tract, diagnosis, urgent operation