Slovenská chirurgia 2/2015

Karcinóm ruky u diabetika

MUDr. Peter Hajdu, MUDr. Martin Murcko, MUDr. Andriy Tovtyn

Rakovina kože je najčastejšou malignitou, z toho nemelanómová rakovina kože tvorí najväčšiu časť malígnych kožných nádorov a má v európskej populácii stále vzrastajúcu tendenciu. V dobe moderných diagnostických metód a možnosti miniinvazívnej terapie uvádzame kazuistiku pacienta liečeného radikálnym operačným výkonom. Včasná diagnostika a liečba malígnych nádorov kože môže byť úspešná, vyžaduje si však spoluprácu a aktívny prístup lekára i pacienta.

Kľúčové slová: rakovina kože, diagnostika, liečba, operácia, malígny melanóm, nemelanómová rakovina kože.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hand carcinoma in patient with diabetes mellitus

Skin cancer is the most common malignancy, non melanoma skin cancer forms the largest part of malignancies of skin in european population, with increasing tendency. In the age of modern examination modalities and miniinvasive treatment options we present case report of a patient, treated by radical surgery. Early diagnostic and treatment of skin malignancies may be successful, although it needs an active approach of physician and patient too.

Keywords: skin cancer, diagnosis, treatment, surgery, melanoma, non melanoma skin cancer.