Psychiatria pre prax 4/2020

Úskalia diagnostiky a liečby schizoafektívnej poruchy

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, MUDr. Dominika Jarčušková, PhD.

Viacerí autori tvrdia, že napriek zrejmému identifikovaniu pacientov so súbežnými psychotickými a afektívnymi symptómami, predstavuje správna diagnostika a adekvátna liečba pacientov so schizoafektívnou poruchou pretrvávajúci medicínsky problém. Hoci charakteristická prítomnosť príznakov afektívnej poruchy súbežne s typickými symptómami schizofrénie určuje klinický obraz, definícia poruchy sa v priebehu času menila. Ďalšiu výzvu predstavuje liečba schizoafektívnej poruchy. Na jednej strane väčšina psychiatrov predpisuje liečbu podľa špecifických cieľových príznakov a nedrží sa rigidne diagnostických kritérií a indikácií liečiv, na druhej strane je k dispozícii len málo dôkazov pochádzajúcich z klinických sledovaní, ktoré sa špecificky zaoberali liečbou schizoafektívnej poruchy. Súčasťou článku je kazuistický prípad ako reprezentatívna ukážka týchto úskalí.

Kľúčové slová: schizoafektívna porucha, diagnostika, liečba, antipsychotiká, stabilizátory nálady, antidepresíva, paliperidón

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Obstacles in the treatment of the schizoaffective disorder

Despite a clear recognition of patients with co-morbid psychotic and mood symptoms, many authors agree that the accurate diagnostic procedure and proper treatment of patients with schizoaffective disorder represent a lingering medical challenge. Although its hallmark is the presence of symptoms of a major mood episode concurrent with symptoms characteristic of schizophrenia, the descriptions of the disorder have varied over time. Other complex tasks symbolize the treatment approach. On the one hand, many psychiatrists prescribe medication for specific target symptoms and do not always rigidly follow diagnostic criteria and drug indications. On the other hand, there has been very little evidence provided from trials that have specifically studied the treatment of schizoaffective disorder. A part of this article is a description of the representative clinical case confirming those obstacles.

Keywords: schizoaffective disorder, diagnosis, treatment, antipsychotics, mood stabilizers, antidepressants, paliperidone