Psychiatria pre prax 1/2015

Farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti v praxi

MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Bc. Aleš Grambal, prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

U pacientů trpících hraniční poruchou osobnosti (HPO) je léčbou volby dle většiny doporučených postupů psychoterapie. Farmakoterapie je teoreticky považována za adjuvantní a často kontroverzní součást komplexní léčby emoční nestability, v praxi bývá aplikována hojně. Cílem sdělení je referovat o farmakologické léčbě užívané u pacientů v péči Kliniky psychiatrie FN Olomouc, zamyslet se nad důvody této léčby a srovnat ji s doporučenými postupy v léčbě HPO. Byli zařazeni pacienti s diagnózou emočně nestabilní porucha osobnosti – hraniční typ, léčeni ambulantně nebo hospitalizováni v roce 2011. Užívaná medikace se nelišila od většiny doporučených postupů, ale s přihlédnutím k nedostatečným důkazům o jejím efektu se jeví jako vhodné směřovat k její redukci.

Kľúčové slová: hraniční porucha osobnosti, farmakoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of borderline personality disorders in practice

Psychotherapeutic care in patients suffering from borderline personality disorder (BPD) is indicated in the first place. Pharmacotherapy is considered as adjuvant and often controversial way of treatment. The aim of the retrospective study is to report the pharmacological approach in Olomouc and to comapre it with guidlines for BPD treatment. Patients with borderline personality disorder treated in 2011 on department of psychiatry was included. Medication did not differ from the majority of best practices. But with a lack of strong evidence about its effect, it seems appropriate to move towards its reduction.

Keywords: borderline personality disorder, pharmacotherapy.