Psychiatria pre prax 5–6/2010

Farmakoterapie hospitalizovaných depresí

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

V současné době máme k dispozici širokou paletu antidepresiv, avšak pouze u části léčených dosáhneme remise. Jedním z důvodů je nepochybně skutečnost, že depresivní porucha je velmi heterogenní skupina. Chybí nám markery onemocnění a diagnostika spočívá na počtu a do určité míry závažnosti příznaků. V klinických studiích je základní vstupní kritérium určitá výše skóre hodnotících škál. V běžné, zvláště ambulantní klinické praxi zatím stále používáme spíše obecnější hodnocení efektu léčby. V poslední době se ukazuje, že mezi novějšími antidepresivy nejsou jenom rozdíly ve snášenlivosti, ale také v účinnosti. Potvrzuje se, že efekt antidepresiv vůči placebu se zvyšuje se závažností deprese. Toto zatím není zohledněno v současně platných algoritmech.

Kľúčové slová: závažná deprese, diagnóza, léčba, účinnost, snášenlivost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy in hospitalized depressed patients

Nowadays, we have at our disposal a large spectrum of antidepressants; however, only in a part of patients a remission is achieved. One of the reasons, undoubtedly, is the fact that depressive disorder represents a very heterogeneous group. We have no robust markers of the disease and the diagnosis is based on the number and to a certain degree on the severity of the symptoms. In clinical trials an important inclusion criterion is a score of the evaluation scales. In a common, especially out-patient clinical practice, we are using a more general evaluation of the treatment effect. Among newer ADs there are differences not only in tolerability but also efficacy. Effect of AD again placebo is increasing with the severity of depression. These findings have not yet been taking into consideration in the contemporary recommended guidelines.

Keywords: severe depression, diagnosis, treatment, efficacy, tolerability.