Praktické lekárnictvo 3/2012

Vplyv obezity na chorobnosť

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Obezita je jedným z najväčších zdravotných problémov ľudí 21. storočia. Je zodpovedná za 10 až 13 % úmrtí, skracuje priemernú dĺžku života o šesť až sedem rokov a spôsobuje chronické choroby, ktorých liečenie v Európe zhltne približne šesť percent rozpočtu zdravotníctva. Či už ide o kardiometabolické ochorenia, ochorenia pohybového systému, respiračného systému, ale aj nádorové ochorenia.

Kľúčové slová: obezita, prevalencia, diéta, farmakologická liečba.

stiahnuť celý článok v pdf

Effect of obesity on morbidity

Obesity is one of the most serious public health problems of the 21st century. Obesity is responsible for 10–13 % of deaths, reduces life expectancy by about 6–7 years, and causes chronic diseases whose treatment „eats up” about 6 % of health budget in Europe, including not only cardiometabolic diseases, locomotor system diseases, respiratory system diseases, but also cancer diseases.

Keywords: obesity, prevalence, diet, pharmacological therapy.