Praktické lekárnictvo 2/2017

Úloha lekárnika v edukácii pacienta s diabetes mellitus – 2. časť

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je choroba, ktorá v súčasnosti nadobúda pandemický charakter. Podľa posledných údajov IDF (International Diabetes Federation) za rok 2015 na svete trpí týmto ochorením asi 415 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že v roku 2040 bude trpieť týmto ochorením 642 miliónov ľudí na svete (1). Hlavným cieľom lekárenskej starostlivosti o diabetika je zamedziť komplikáciám liečby spolu s minimalizáciou rizika komplikácií diabetes mellitus. Lekárnik zodpovedá nie len za správne vydanie a užívanie liekov, ale dôležitú úlohu má tiež pri kontrole a motivácii compliance vo farmakologickej i režimovej liečbe a odhadovaní ďalších rizikových faktorov (dyslipidémie, hypertenzie atď.). Cieľom druhej časti článku je poukázať na úlohu lekárnika v edukácii pacienta s diabetes mellitus najmä v oblasti farmakologickej liečby a správnej aplikácie inzulínu.

Kľúčové slová: lekárnik, lekárenská starostlivosť, diabetes mellitus, inzulínová liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacist´s role in educating a patient with diabetes mellitus – part II.

Type 2 diabetes mellitus (DM) is a disease which is becoming pandemic these days. According to the latest IDF data (International Diabetes Federation) for the year 2015, there are approximately 415 million people suffering from this disease in the world. It is estimated that there will have been 642 million people worldwide suffering from diabetes mellitus by the year 2040 (1). The main aim of pharmaceutical care is to prevent any treatment complications and to lower the risk of developing some complications of diabetes mellitus. A pharmacist is responsible not only for distributing and giving advice on taking medicines properly, but also they play an important role in checking and motivating in compliance with drug treatment and treatment regimes, as well as in estimating any other risk factors (dyslipidaemia, hypertension and so on). The second part of the article is aimed at the role of the pharmacist in educating patients with diabetes mellitus, especially in the realm of drug treatment and the right way of insulin application.

Keywords: pharmacist, pharmaceutical care, diabetes mellitus, insulin treatment