Praktické lekárnictvo 4/2012

Individuálna príprava liekov v lekárenskej praxi

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Článok sa zaoberá problematikou štúdia aktuálnej receptúry individuálnej prípravy liekov vo verejnej lekárni s ohľadom na rôzne relevantné aspekty jej využitia. Zároveň sleduje preskripciu v určitom časovom období a analyzuje ju na základe rôznych faktorov. Aktuálnosť problematiky spočíva v prudkom poklese prípravy individuálne pripravovaných liekov (IPL) v posledných desaťročiach a v potrebe jej zachovania kvôli diagnózam, technologickým a ekonomickým aspektom a vekovým diferenciám, ktoré si vyžadujú osobitú špecifikáciu pripravovaného lieku.

Kľúčové slová: individuálne pripravované lieky, liekové formy, verejná lekáreň, preskripcia IPL.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Individually prepared drugs in pharmaceutical practice

The article deals with problematic of study of current prescriptions in individual drug preparation in a community pharmacy with respect to various relevant aspects if its use. It also monitors the prescription in a certain time period and analyses it based on various factors. Topicality of this issue is supported by a marked decrease of rate of individually prepared drugs (IPD) preparation in last decades as well as by a necessity to keep it for reasons like certain diagnoses, technological and economic aspects and age differences, requiring distinctive specification of the prepared drug.

Keywords: individually prepared drugs (IPD), drug forms, community pharmacy, prescription of IPD.