Praktické lekárnictvo 4/2012

Individuálna príprava liekov v lekárenskej praxi

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Článok sa zaoberá problematikou štúdia aktuálnej receptúry individuálnej prípravy liekov vo verejnej lekárni s ohľadom na rôzne relevantné aspekty jej využitia. Zároveň sleduje preskripciu v určitom časovom období a analyzuje ju na základe rôznych faktorov. Aktuálnosť problematiky spočíva v prudkom poklese prípravy individuálne pripravovaných liekov (IPL) v posledných desaťročiach a v potrebe jej zachovania kvôli diagnózam, technologickým a ekonomickým aspektom a vekovým diferenciám, ktoré si vyžadujú osobitú špecifikáciu pripravovaného lieku.

Kľúčové slová: individuálne pripravované lieky, liekové formy, verejná lekáreň, preskripcia IPL.

stiahnuť celý článok v pdf

Individually prepared drugs in pharmaceutical practice

The article deals with problematic of study of current prescriptions in individual drug preparation in a community pharmacy with respect to various relevant aspects if its use. It also monitors the prescription in a certain time period and analyses it based on various factors. Topicality of this issue is supported by a marked decrease of rate of individually prepared drugs (IPD) preparation in last decades as well as by a necessity to keep it for reasons like certain diagnoses, technological and economic aspects and age differences, requiring distinctive specification of the prepared drug.

Keywords: individually prepared drugs (IPD), drug forms, community pharmacy, prescription of IPD.