Praktické lekárnictvo 4/2016

Azitromycín – výhody a nevýhody použitia

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

V úvode prehľadového článku sú opísané farmakodynamické vlastnosti široko používaného makrolidového antibiotika azitromycínu. Ďalšia časť sa venuje farmakokinetickým účinkom, nežiaducim účinkom, potenciálnym liekovým interakciám a terapeutickému použitiu azitromycínu. V závere sú zhrnuté výhody a nevýhody použitia azitromycínu. Výhodou azitromycínu je priaznivý farmakokinetický profil, predovšetkým výborná distribúcia do tkanív. Z hľadiska výskytu potenciálnych interakcií je výhodou azitromycínu, že na rozdiel od iných makrolidových antibiotík neovplyvňuje CYP3A4. Nevýhodou azitromycínu je, že podobne ako iné makrolidové antibiotiká môže vyvolať ventrikulárne dysrytmie.

Kľúčové slová: azitromycín, makrolidové antibiotiká, farmakokinetika, výhody, predĺženie QT intervalu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Azithromycin – advantages and disadvantages of treatment

Pharmacodynamic properties of widely used macrolide antibiotic azithromycin are described at the beginning of a review article. Next part deals with pharmacokinetic effects, adverse effects, potential drug-drug interactions and therapeutic use of azithromycin. Finally, advantages and disadvantages of azithromycin are summarized. Azithromycin has favorable pharmacokinetic profile, in particular an excellent distribution into the tissues. In terms of potential interactions azithromycin in contrast to the other macrolide antibiotics does not affect CYP3A4 isoenzyme. The disadvantage is that like other macrolide antibiotics azithromycin may induce ventricular dysrhythmias.

Keywords: azithromycin, macrolide antibiotics, pharmacokinetics, risk-benefit, QT interval prolongation