Praktické lekárnictvo 2/2016

Algoritmus výberu vhodného lieku na liečbu bolesti

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

Bolesť je veľmi častým symptómom ochorenia. V prípade, že nie je adekvátne liečená, ovplyvňuje významne kvalitu života pacientov aj výskyt pridružených alebo z nej vyplývajúcich somatických ochorení. Chronická bolesť je jedným z najčastejších ochorení. Aj keď nemá vysokú mortalitu, morbidita tohto ochorenia/symptómu/syndrómu je veľmi vysoká a dôsledky neliečenej alebo zle liečenej bolesti predstavujú závažný zdravotnícky problém. Náklady na liečbu bolesti patria k najvyšším vôbec a významne zaťažujú lekárov, zdravotnícke zariadenia a zdravotné poisťovne.

Kľúčové slová: bolesť, terapia, OTC lieky, lekárenská starostlivosť, algoritmus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The algorithm for choosing an appropriate drug for pain treatment

A pain is a very common symptom of diseases. If it is not adequately treated, considerably decreases the quality of patient´s life and increases the incidence of somatic diseases associated or resulting from it. Chronic pain is one of the most common diseases. Even if it has no high mortality, the morbidity of the disease/symptom /syndrome is very high and the consequences of untreated or poorly treated pain can be a serious health problem. The costs of pain treatment are one of the highest ever and significantly burden physicians, health care facilities and health insurance companies.

Keywords: pain, treatment, OTC drugs, pharmaceutical care, algorithm