Pediatria pre prax 1/2013

Pneumónie získané v komunite u detí

MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Jaroslava Duchoňová

Pneumónia získaná v komunite (Community Acquired Pneumonia – CAP) je klinicky definovaný pojem, s prítomnosťou znakov a symptómov pneumónie u predtým zdravého jedinca. Infekcia vznikla v životnom prostredí bez súvislosti s nemocničným zariadením. Ročne podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ochorie na pneumóniu 150 miliónov detí do 5 roku života, v rozvojových krajinách dodnes pretrváva vysoká mortalita. Etiologicky sa v 55 % podieľajú baktérie, v nižších vekových skupinách prevažujú vírusy. Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú atypické mikroorganizmy. Často konkrétny agens nebýva dostupnými laboratórnymi metódami potvrdený. Liečba je v úvode empirická, pri voľbe zohľadňujúca najčastejších vyvolávateľov a ich citlivosť na antimikrobiálnu liečbu. Do úvahy treba brať klinický stav pacienta, komorbidity a epidemiologickú situáciu. Netreba zabúdať na preventívne opatrenia, najmä vakcináciu.

Kľúčové slová: pneumónia získaná v komunite, deti, diagnostika, manažment liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Community-acquired pneumonia in children

Community Acquired Pneumonia (CAP) is clinically defined term with the presence of signs and symptoms of pneumonia in previously healthy individuals. The infection develops in the environment without connection with the hospital. According to the World Health Organization (WHO) annually 150 million children less than 5 years get sick of pneumonia and in developing countries there is still high mortality. In 55% of the cases the etiology is bacterial while in the lower age groups viral etiology is predominating. Atypical microorganisms play an important role in the etiology of CAP as well. Often a particular agent can not be confirmed by available laboratory methods. In the introduction, treatment is empirical, taking into account the most common causing microorganisms and their susceptibility to antimicrobial therapy. The clinical condition of the patient, comorbiditities and epidemiological situation must be considered as well. The precautions, especially vaccination, are very important.

Keywords: community acquired pneumonia, children, diagnosis, management, treatment.