Pediatria pre prax 3/2021

Pľúcna hypertenzia v pediatrickej populácii

MUDr. Zuzana Chudá, MUDr. Martin Záhorec, PhD., doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

Pľúcna hypertenzia je syndróm definovaný vzostupom stredného tlaku v pľúcnici na > 20 mmHg. Ide o etiologicky rôznorodý stav, ktorý môže sprevádzať ochorenia srdca, pľúc, viaceré systémové ochorenia, alebo ide o primárne postihnutie pľúcnych ciev. Článok je zhrnutím základných poznatkov o pľúcnej hypertenzii u detí a poskytuje prehľad aktuálnych diagnostických a terapeutických odporúčaní. Neliečená pľúcna hypertenzia má zlú prognózu a vysokú mortalitu, preto je dôležité myslieť na toto ochorenie aj v ambulancii všeobecného pediatra.

Kľúčové slová: pľúcna hypertenzia, deti, odporúčania, diagnostika, liečba

Pulmonary hypertension in pediatric population

Pulmonary hypertension is a syndrome defined by elevation of mean pulmonary arterial pressure over 20 mmHg. It is etiologically diverse condition which can be a result of chronic heart or pulmonary diseases, multiple systemic disorders or it can be a primary pulmonary vascular pathology. The article summarizes basic knowledge concerning pediatric pulmonary hypertension and provides an overview of current diagnostic and therapeutic recommendations. Untreated pulmonary hypertension is associated with poor prognosis and high mortality rate and that is why also primary care pediatricians should be aware of this condition.

Keywords: pulmonary hypertension, children, recommendations, diagnosis, treatment