Pediatria pre prax 3/2019

Obstipácia u detí – 2. časť: Liečba

MUDr. Jana Kosnáčová, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Obstipácia (zápcha) je častým problémom detí a dospelých v súčasnom civilizovanom svete. Môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku, jednak u zdravých ľudí, alebo je sprievodným príznakom rôznych ochorení. Je to jeden z najfrekventovanejších problémov, ktoré rieši pediater a detský gastroenterológ. V rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné odlíšiť symptomatickú obstipáciu, ktorá je sprevádzajúcim symptómom iného ochorenia, a funkčnú zápchu, pri ktorej nenachádzame organickú príčinu. Funkčná obstipácia je v detskom veku najčastejšia, súvisí so zmenou životného štýlu, výživy, nedostatočnou pohybovou aktivitou, predstavuje zdravotnú záťaž a negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Pre diagnózu a diferenciálnu diagnostiku je dôležitá dôkladná anamnéza, zhodnotenie klinického stavu, fyzikálneho nálezu a výsledkov základných laboratórnych vyšetrení. Pokiaľ nenachádzame príznaky a varovné signály symptomatickej obstipácie, môžeme začať so súborom terapeutických odporúčaní.

Kľúčové slová: funkčná zápcha, symptomatická obstipácia, enkopréza, detský vek, diagnostika, liečba

Constipation in children – part II: Treatmen

Constipation is a common problem in children and adults in the civilized world. It may occur at any age, either as a symptom of various diseases or even in healthy subjects. It is one of the most common medical concerns paediatricians and paediatric gastroenterologists are faced with. It is necessary to differentiate between symptomatic constipation that accompanies other diseases from functional constipation without any organic cause. Functional constipation is most common in childhood and is related to lifestyle change, nutrition and lack of physical activity. It poses a significant health burden and affects the quality of life negatively. Careful medical history, clinical status assessment, physical findings and results of basic laboratory examinations are mandatory in the initial diagnostic assessment. In case no symptoms and warning signs of symptomatic constipation can be identified, a set of therapeutic recommendations can be issued.

Keywords: functional constipation, symptomatic constipation, encopresis, childhood, diagnosis, treatment