Pediatria pre prax 2/2019

Obstipácia u detí – 1. časť

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Jana Kosnáčová

Obstipácia (zápcha) je častým problémom detí a dospelých v súčasnom civilizovanom svete. Môže sa vyskytnúť v ktoromkoľvek veku, jednak u zdravých ľudí, alebo je sprievodným príznakom rôznych ochorení. Je to jeden z najfrekventovanejších problémov, ktoré rieši pediater a detský gastroenterológ. V rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné odlíšiť symptomatickú obstipáciu, ktorá sprevádza iné ochorenia, a funkčnú zápchu, pri ktorej nenachádzame organickú príčinu. Funkčná obstipácia je v detskom veku najčastejšia, súvisí so zmenou životného štýlu, výživy, nedostatočnou pohybovou aktivitou, predstavuje zdravotnú záťaž a negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Prvým krokom v diagnostike je dôkladná anamnéza s využitím Rímskych kritérií, zhodnotenie fyzikálneho nálezu a základné laboratórne vyšetrenia.

Kľúčové slová: funkčná zápcha, symptomatická obstipácia, enkopréza, detský vek, diagnostika, liečba

Constipation in children – part I

Constipation is a common problem in children and adults in the civilized world. It may occur at any age, either as a symptom of various diseases or even in healthy subjects. It is one of the most common medical concerns paediatricians and paediatric gastroenterologists are faced with. It is necessary to differentiate between symptomatic constipation that accompanies other diseases from functional constipation without any organic cause. Functional constipation is most common in childhood and is related to lifestyle change, nutrition and lack of physical activity. It poses a significant health burden and affects the quality of life negatively. Careful medical history using the Roma criteria and the evaluation of physical and laboratory findings are mandatory in the initial diagnostic assessment.

Keywords: functional constipation, symptomatic constipation, encopresis, childhood, diagnosis, treatment