Pediatria pre prax 3/2013

Lysosomální onemocnění – současné možnosti diagnostiky a terapie

MUDr. Věra Malinová, doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Lysosomální onemocnění jsou vzácné, dědičně podmíněné nemoci způsobené nedostatečnou aktivitou některého z lysosomálních enzymů, event. transportních proteinů. První příznaky se mohou objevit kdykoli od novorozeneckého období až do pozdní dospělosti, časné formy mívají těžký průběh s rychlou progresí a infaustní prognózou. Postižení je multisystémové s trvalou progresí obtíží a postižením metabolicky aktivních orgánů či tkání – kostní dřeň, játra, kosti, kosterní svaly, myokard, CNS. Diagnózu definitivně potvrdíme průkazem snížené aktivity daného enzymu a mutační analýzou. Některé ze střádavých nemocí můžeme účinně léčit podáním rekombinantních enzymů intravenózně či omezením množství střádaného substrátu. U malého počtu lysosomálních onemocnění je úspěšná transplantace kostní dřeně. Je nutná mezioborová spolupráce včetně zajištění genetického poradenství a prenatální diagnostiky v rodinách pacientů. První část sdělení je věnována obecné charakteristice lysosomálních onemocnění a problematice nejčastějších onemocnění, které je možné v současné době v České republice léčit (Gaucherova nemoc, Pompeho nemoc, Fabryho nemoc, Niemann-Pickova nemoc, nemoc ze střádání esteru cholesterolu). Ve druhé části článku je věnována pozornost problematice mukopolysacharidóz, které představují další skupinu vzácných lysosomálních onemocnění.

Kľúčové slová: lysosomální onemocnění, diagnostika, enzymová substituční léčba, substrát redukční terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lysosomal storage diseases: current diagnostic and therapeutic options

Lysosomal storage diseases are rare genetic diseases caused by insufficient activity of some of the lysosomal enzymes and/or transport proteins. Initial symptoms may appear any time from the neonatal period to late adulthood; early forms tend to have a severe course with rapid progression and unfavorable prognosis. There is multisystem involvement with continuous progression of symptoms and involvement of metabolically active organs or tissues – the bone marrow, liver, bones, skeletal muscles, myocardium, or CNS. The diagnosis is definitively confirmed by demonstration of reduced activity of the particular enzyme and by mutation analysis. Some of the storage diseases can be effectively treated by intravenous administration of recombinant enzymes or by limiting the amount of the substrate stored. In a small number of lysosomal storage diseases, bone marrow transplantation is successful. Multidisciplinary collaboration, including genetic counseling and prenatal diagnosis in patient families, is required. The first part of the paper deals with general characteristics of lysosomal storage diseases and the most common diseases that are currently treatable in the Czech Republic (Gaucher’s disease, Pompe disease, Fabry disease, Niemann–Pick disease, cholesterol ester storage disease). The second part of the paper deals with mucopolysaccharidoses, another group of rare lysosomal storage diseases.

Keywords: lysosomal storage disease, diagnosis, enzyme replacement therapy, substrate reduction therapy.