Pediatria pre prax 3/2011

Eczema herpeticum v detskom veku

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., MUDr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Eczema herpeticum vzniká asociáciou dvoch ochorení – atopického ekzému a infekcie vírusom herpes simplex. Aj keď so zavedením virostatickej liečby významne poklesol výskyt závažných komplikácií a mortalita, môže aj v súčasnosti predstavovať u malých detí a imunokompromitovaných pacientov závažné, život ohrozujúce ochorenie. Autori v článku prezentujú aktuálne poznatky etiopatogenézy, klinického obrazu a manažmentu pacientov s eczema herpeticum.

Kľúčové slová: eczema herpeticum, atopický ekzém, deti, herpes simplex vírus.

stiahnuť celý článok v pdf

Eczema herpeticum in childhood

Eczema herpeticum is the dissemination of herpes simplex virus infection in the setting of pre-existing atopic eczema. Early diagnosis and antiviral treatment limit disease duration, mortality and morbidity, but it´s still potentially serious and life-threatening complication, especially in young children and immunocompromised patients. Authors present current opinions in etiopathogenesis, clinical signs and management of eczema herpeticum.

Keywords: eczema herpeticum, atopic eczema, children, herpes simplex virus.