Pediatria pre prax 3/2016

Diferenciálna diagnostika nefrolitiázy u detí

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Katarína Brennerová

Výskyt nefrolitiázy u detí má stúpajúci trend, čo môže súvisieť so zmenou stravovacích návykov, pitného režimu, užívania výživových doplnkov, ale aj možnosťou lepšej diagnostiky tohto ochorenia. Vysoké percento nefrolitiázy detí je podmienené vrodenou anomáliou uropoetického traktu alebo dedičnou metabolickou poruchou, čo vedie k recidívam litiázy. Z týchto dôvodov si diferenciálna diagnostika nefrolitiázy u detí zaslúži mimoriadnu pozornosť.

Kľúčové slová: nefrolitiáza, diferenciálna diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of nephrolithiasis in children

Incidence of urolithiasis in children is increasing, which may be related to the change in eating habits, drinking regime, the use of dietary supplements as well as the possibility of better diagnosis of the disease. A high percentage of children nephrolithiasis is caused by a congenital anomaly of the urinary tract or inborn errors of metabolism; it is resulting in recurrent stone formation. For these reasons, the differential diagnosis of nephrolithiasis in children deserves special attention.

Keywords: nephrolitiasis, differential diagnosis