Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2020

Zkušenosti pracovníků v sociálních službách s průběhem a výsledky supervizí

Doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., Mgr. Martina Ležáková, DiS.

Poskytovatel sociálních služeb je dle platné legislativy povinen zajistit pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je sociální služba poskytována, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Tato podpora nejčastěji probíhá formou supervizí. Cílem supervize je umožnit profesionální rozvoj pracovníka a jeho podporu při řešení stresujících situací, které s jeho prací souvisejí. Efektivita této metody nebyla dosud podrobně analyzována a studie zaměřené na toto téma jsou zatím v České republice velmi sporadické. Cílem práce je představení dotazníku, který by mohl být v budoucnu využit ke zjišťování názorů pracovníků na supervizi. Zároveň jsou prezentovány zajímavé výsledky ze studie, která byla realizovaná v podmínkách českého prostředí.

Kľúčové slová: sociální služby, supervize, standardy kvality

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Experience of workers in social services with the course and results of supervision

The social service provider is obliged to provide the support of a qualified independent expert for employees who perform direct work with persons to whom the social service is imparted. This support is often presented as a form of supervision. The aim of supervision is enabling the professional development of the worker and support him/her in dealing with stressful situations related to his /her work. The effectiveness of the presented has not been yet analysed. Also, studies related to this topic have been unique in the Czech Republic. This work aims to present a questionnaire that could be used in the future to ascertain the opinions of workers on supervision. At the same time, some impressive results from the study, which was carried out in the Czech environment are available.

Keywords: social services, supervision, quality standards