Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2020

Srdcové zlyhávanie z pohľadu paliatívnej medicíny

MUDr. Peter Mikus, PhD.

Srdcové zlyhávanie je komplexný klinický syndróm, kde okrem poškodenia srdca možno pozorovať zmeny na rôznych orgánoch a orgánových systémoch. Pokročilé srdcové zlyhávanie je stavom, ktorý významným spôsobom znižuje kvalitu života a spôsobuje utrpenie pacientom. Klasifikácia srdcového zlyhávania podľa ejekčnej frakcie ľavej komory môže byť nedostatočná pre patofyziologické rozdelenie. Je žiaduce použiť aj iné parametre na určenie klinického fenotypu a jeho znakov. U starších pacientov je potrebné prihliadať na špecifiká vyššieho veku. Pri pokročilom srdcovom zlyhávaní je nutné aplikovať paliatívne postupy na zmiernenie symptómov a zlepšenie kvality života.

Kľúčové slová: pokročilé srdcové zlyhávanie, prognóza, klasifikácia, paliatívna starostlivosť, starší

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Heart failure in the view of palliative medicine

Heart failure is a complex clinical syndrome, where we can see a multiorgan damage. Advanced heart failure is a condition that significantly reduces quality of life and causes suffering to patients. Classification of heart failure according to the left ventricular ejection fraction may be insufficient for pathophysiological classification. It is desirable to use other parameters to determine the clinical phenotype and its characteristics. In elderly patients, the specificities of older age should be taken into account. In case of advanced heart failure, palliative procedures must be applied to relieve symptoms and improve the quality of life.

Keywords: advanced heart failure, prognosis, classification, palliative care, elderly