Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2012

Preskripcia silných opioidov na Algeziologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 2007 – 2009

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MPH, MUDr. Pavel Schvarcz, MUDr. Tatiana Geistová, MUDr. Milota Vohnoutová, MUDr. Adriana Voleková,, MUDr. Michal Venglarčík, MUDr. Juraj Mláka

Liečba chronických bolestí silnými opioidmi zaznamenáva v posledných rokoch veľký rozmach. Rastie najmä počet pacientov, u ktorých silné opioidy využívame na tíšenie bolestí nenádorového pôvodu (1). Článok uvádza prehľad o preskripcii silných opioidov na Algeziologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 2007, 2008 a 2009. Uvádza prehľad silných opioidov, ktoré boli v uvedených rokoch k dispozícii, počet vystavených opiátových receptov na Algeziologickej klinike, porovnanie počtov predpísaných balení jednotlivých preparátov a vzájomný pomer transdermálnych a perorálnych aplikačných foriem predpisovaných silných opioidov.

Kľúčové slová: silné opioidy, štatistika preskripcie silných opioidov, aplikačné formy silných opioidov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prescription of strong opioids in Pain Dpt. F. D. Roosevelt Univ. Hospital Banská Bystrica in the period from 2007 to 2009

Treatment of chronic pain with strong opioids is being rapidly increased in the recent years. The number of patients who use strong opioids to relieve pain in non-cancer origin increased particularly (1). The article provides an overwiev of the prescription of strong opioids in Pain Dpt. F. D. Roosevelt Univ. Hospital Banská Bystrica in 2007, 2008 and 2009. The article provides an overview of strong opioids, which were available within noted years, the number of opioid prescriptions issued in Pain Dpt., comparison of the number of prescribed packages of remedies and the mutual relationship of oral and transdermal application forms of prescribed strong opioids.

Keywords: strong opioids, statistics of prescribed strong opioids, strong opioids application forms.