Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Posudzovanie detskej bolesti

PhDr. Daniela Rybárová

Autorka v príspevku popisuje metódy na hodnotenie bolesti u detí, ktoré sú súčasťou poskytovania komplexnej starostlivosti. Ide o metódy obrázkové, grafické, numerické, verbálne a kombinované. S pomocou hodnotiacich schém je možné zistiť intenzitu bolesti, ktorú dieťa pociťuje. Meranie bolesti zahrňuje fyziologické, behaviorálne, senzorické a kognitívne aspekty.

Kľúčové slová: bolesť, posudzovanie, hodnotiace škály.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of childhood

The author of the article describes the methods to consider children´s pain, that is a part of providing complet care. The metods are: pictorial, graphic, numeric, verbal and combined. With help of evaluation methods it is possible to find intensity of pain that the child feels. Measuring pain includes physiologic, behavioural, sensoric and cognitive aspects.

Keywords: pain, officiating, evaluation scales.