Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2013

Postoj spoločnosti k umieraniu a smrti z historického a náboženského pohľadu

Mgr. Alena Valancová

Príspevok má za cieľ opísať pohľad na smrť z historického a náboženského hľadiska z minulosti, ako aj pohľad súčasnosti na smrť a zomieranie. Názory človeka na umieranie a smrť sa rozvíjali v dejinách ľudstva a zákonite sa menili. Postoje a názory na smrť boli ovplyvňované predovšetkým históriou, náboženstvom, novými informáciami a vedeckými poznatkami. Človek sa nenarodí s postojmi. Vytvárajú sa životnými skúsenosťami. Vznikajú predovšetkým ako dôsledok mnohých opakovaných reakcií, dojmov, pocitov, správania, najmä však dramatických skúseností a psychických tráum.

Kľúčové slová: zomieranie, smrť, postoje, vierovyznania, ateizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The position of the dying and death of the historical and religious perspective

This paper aims to describe the view of the death of the historical and religious perspective of the past and present time perspective on death and dying. Opinions man on death and dying have been developed in the history of humanity and the laws have changed. Attitudes and opinions on death were mainly influenced by history, religion, new information and scientific knowledge. Man is born with attitudes. Creating life experiences. Arise in particular as a result of many repeated reactions, impressions, feelings, behavior, particularly dramatic experience and psychical shock.

Keywords: dying, death, attitudes, religion, atheism.