Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2008

Paracetamol známy – neznámy

MUDr. Darina Hasarová

Paracetamol (acetaminophen) je najčastejšie používané antipyretikum a analgetikum pre miernu a stredne silnú bolesť na celom svete. Vzhľadom na vysokú bezpečnosť a dobrú znášanlivosť je odporúčaný pre všetky vekové skupiny od novorodencov po gerontov. Aj keď je mechanizmus účinku doteraz úplne neobjasnený, z klinických pozorovaní sa predpokladá, že jeho analgetický účinok je sprostredkovaný tak cez systém prostaglandínový ako aj serotonínový a noradrenergný, z čoho vyplýva, že je účinný pri nociceptívnej aj neuropatickej bolesti. Poznatky z farmakokinetiky rôznych galenických foriem zvyšujú bezpečnosť a účinnosť liečby. U starých pacientov vzhľadom na polymorbiditu a polypragmáziu je dôležité poznať interakcie aj možnosti kombinovať rôzne skupiny analgetík a tým zvýšiť bezpečnosť aj účinnosť liečby.

Kľúčové slová: paracetamol, mechanizmus účinku, farmakokinetika, interakcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PARACETAMOL KNOWN – UNKNOWN

Paracetamol (acetaminophen) is one of the most commonly used antipyretic and analgetic drugs for the relief of mild to moderate pain in the world. In keeping with high safety and well tolerability it is recommended for all segments of the population from newborns to elderly. Although the mechanism of its therapeutic action has not been fully established, there is evidence to suggest the analgesic effect result through prostaglandins, as well as serotonergic and noradrenergic pathways, and so it is also effective for somatic and neuropatic pain. The knowledge of the pharmacokinetic of different galenic forms enhances the safety. In the elderly, due to high comorbidity and taking many different drugs, it is very important to know the interactions and possibilities for the safe combination of drugs with paracetamol.

Keywords: paracetamol, mechanism of action, pharmacokinetic, interactions.