Onkológia 3/2006

Význam a postavenie nádorových markerov v skríningu, diagnostike a sledovaní pacientov v onkológii

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

Autor v predloženej publikácií zhrnul svoje 35ročné skúsenosti s určovaním a klinickou interpretáciou výsledkov nádorových markerov. Stručne charakterizuje najdôležitejšie nádorové markery a poukazuje na možnosti ich praktického využitia u jednotlivých nádorových lokalizácií.

Kľúčové slová: nádorové markery, karcinómový antigén, karcinómy mucinózne, nemucinózne, nádory diferencované, nediferencované, germinatívne, neuroendokrinné, skríning, diagnostika, prognóza, monitorovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPORTANCE AND POSITION OF CANCER MARKERS IN SCREENING, DIAGNOSTICS AND FOLLOW-UP OF ONCOLOGIC PATIENTS

In the presented publication the author has summarised his experience over the past 35 years with measuring and clinical interpretation of tumour markers. The most imporant tumour markers are briefly characterised and the possibilities of their employment in clinical practice in the respective tumour localisations are discussed.

Keywords: tumour markers, carcinoma antigen (CA), carcinomas mucinous, nonmucinous, differentiated/nondifferentiated tumours, germinative, neuroendocrine, screening, diagnostics, prognosis, monitoring.