Onkológia 5/2010

Vybrané ukazovatele epidemiológie zhubných nádorov obličiek a močového mechúra v SR a ČR

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Zhubné nádory obličky a močového mechúra predstavujú v súčasnosti najvýznamnejšie malignity uropoetického systému. Práca prezentuje vybrané základné epidemiologické ukazovatele o výskyte a úmrtnosti na tieto nádory v SR a ČR a ich porovnanie so zahraničím.

Kľúčové slová: nádor obličky, nádor močového mechúra, incidencia, mortalita, prežívanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Selected epidemiological data of kidney and bladder cancer in the SR and CR

Kidney and bladder cancer represent the most important malignancies of the uropoetic system. The paper presents selected epidemiological indicators of the incidence and mortality of these malignancies in the Slovak and Czech Republic and compares them with abroad.

Keywords: kidney cancer, bladder cancer, incidence, mortality, survival.