Onkológia 5/2013

Vinflunín v liečbe metastatického urotelového karcinómu po progresii na gemcitabíne s cisplatinou – kazuistika

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof., doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Štefánia Lišková, MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, MUDr. Jana Obertová, PhD.

Úvod: Od roku 2010 je vinflunín (VFL) v monoterapii indikovaný do druhej línie liečby lokálne pokročilého a metastatického urotelového karcinómu (MUC) pacientov s ECOG 0-1 na základe výsledkov fázy III. štúdie, ktorá ukázala zlepšenie prežívania oproti samotnej podpornej terapii. Cieľ: Prezentovať prípad pacienta s MUC liečeného VFL, ktorý dosiahol parciálnu remisiu choroby a neskôr dlhodobú stabilizáciu. Výsledky: Pacient s MUC liečený VFL v druhej línii dosiahol po 4 cykloch liečby parciálnu remisiu choroby v pľúcach a neskôr dlhodobú stabilizáciu s prežívaním 16 mesiacov od začiatku terapie. Tolerancia VFL zo strany pacienta bola vynikajúca bez zaznamenanej toxicity stupňa 3 a viac. Záver: Monoterapiu vinflunínom považujeme v súčasnosti za štandardnú druholíniovú liečbu pacientov s lokálne pokročilým a MUC v dobrom výkonnostnom stave (ECOG 0 a 1) v SR s akceptovateľnou toxicitou.

Kľúčové slová: metastatický urotelový karcinóm, vinflunín, štandardná liečba, parciálna remisia, prežívanie.

stiahnuť celý článok v pdf

Vinflunine in the metastatic urothelial carcinoma treatment after disease progression on gemcitabine with cisplatin – case-report

Introduction: Vinflunine (VFL) was approved for the second-line treatment of patients with locally advanced and metastatic urothelial cancers (MUC) with ECOG 0-1 by EMEA (European Medicines Agency) in 2010 on the basis of phase III study that showed the improvement of survival in comparison to the best supportive care. Objective: To present the case-report of a patient with MUC treated with VFL in the second-line who reached a partial remission and later long-term stabilization of the disease. Results: The MUC patient treated with VFL in the second-line reached the partial remission in his lungs and later a long-term stabilization of the disease with survival 16 months from the start of treatment. His tolerance was very good, no toxicity grade 3 or more was noted. Conclusion: By the authors, VFL monotherapy is currently considered to be the standard second-line treatment of patients with locally advanced and MUC in a good performance status (ECOG 0 a 1) in Slovakia. Its toxicity ia acceptable.

Keywords: metastatic urothelial cancer, vinflunine, standard treatment, partial remission, survival.