Onkológia 4/2017

Prognostický význam postavenia HPV a p16 u pacientov s orofaryngickým karcinómom v materiáli ORL kliniky v Nových Zámkoch

MUDr. František Kurinec, PhD.

Úvod: Výskyt skvamocelulárneho karcinómu orofaryngu stúpa na rozdiel od znižujúcej sa incidencie karcinómov v iných podoblastiach hlavy a krku, čo je dôsledkom zníženej prevalencie fajčenia v rozvinutých krajinách. Infekcia ľudským papilomavírusom (HPV) je v súčasnosti uznávaná ako signifikantný faktor vzostupu HPV pozitívnych karcinómov, ktoré majú rozdielnu epidemiologickú, klinickú, anatomickú, rádiologickú, behaviorálnu, biologickú a prognostickú charakteristiku oproti HPV negatívnym nádorom orofaryngu. Cieľ: Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv HPV infekcie a antionkogénu p16 na prežívanie a analyzovať životný štýl v skúmanej skupine pacientov. Materiál a metódy: Do našej štúdie na ORL klinike v Nových Zámkoch bolo zahrnutých 61 pacientov s novodiagnostikovaným orofaryngickým karcinómom od februára 2011 do marca 2014. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín: HPV pozitívni a HPV negatívni (n – 22 vs n – 39). Výsledky: Prítomnosť HPV v nádore bola analyzovaná detekciou HPV DNA polymerázovou reťazovou reakciou (Cobas 4800 HPV test) a expresiou vírusových HPV onkogénov E6/E7 s mRNA. Okrem toho sme detegovali nadexpresiu antionkogénu p16 imunohistochemicky. U pacientov sme analyzovali klinicko-patologický charakter nádoru, užívanie alkoholu, fajčenie, sexuálne správanie a porovnávali sme celkové prežívanie a liečebné modality medzi HPV+ a HPV- pacientmi. Dvojročné celkové prežívanie u sledovaných pacientov bolo 86 % verzus 41 % u HPV+ a HPV- a 88 % verzus 25 % u p16+ a p16- nádorov. Záver: Tieto výsledky a pozorovania vedú k otázkam týkajúcich sa možnosti zmeny manažmentu liečby pre pacientov na základe HPV a p16 statusu a úlohy vplyvu cielenej biologickej liečby a vakcinácie v priebehu nasledujúcich rokov.

Kľúčové slová: ľudský papilomavírus, expresia p16, orofaryngický karcinóm, liečba, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prognostic importance of HPV and p16 in patients with oropharyngeal carcinoma in ENT clinic in Nové Zámky

Purpose: The incidence of oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) is rising in contrast to the decreasing incidence of carcinomas in other subsites of the head and neck, in spite of the reduced prevalence of smoking in developed countries. Human papilloma virus (HPV) infection, is now recognized as a significant marker in the onset of HPV positive OPSCC, with different epidemiological, clinical, anatomical, radiological, behavioural, biological and prognostic characteristics from HPV negative OPSCC. Aim: The aim of our work was to measure the impact of HPV infection and anti-oncogene p16 on survival and analyze lifestyles in our sample of patients. Material and methods: 61 patients with newly diagnosed oropharyngeal cancer in ENT clinic in Nové Zámky included in our study from March 2011 till Februar 2014. They were divided into two categories- HPV positive and HPV negative patients (n-39 versus 22). Results: HPV infection was analysed by DNA detection viral DNA with PCR (Cobas 4800 HPV Test) and expression E6/E7 oncogenes by mRNA. In addition, we detected p16 overexpression immunohistochemistry as a surrogate marker for high risk HPV(HR HPV). We analysed clinicopatological characteristic, smoking and alcohol abuse history, sexual behaviours and compared treatment and overall survival between HPV positive and HPV negative patients. The 2- year rates of overall survival were 86% versus 41% in HPV + and HPV – patients and 88% versus 25% in p16+ and p16- tumors, respectively. Conclusion: These observations lead to questions regarding management choices for patients based on tumour HPV and p16status with important consequences on treatment and on the role of targeted therapy and vaccines and over the upcomming years.

Keywords: human papilloma virus, expression of p16, oropharyngeal cancer, therapy, prognosis