Onkológia 2/2015

Prehľad molekulovej patológie lymfómov zo spektra difúzneho veľkobunkového B-lymfómu

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., MUDr. Jozef Mičák

V práci sa uvádza stručný prehľad molekulovo-patologických charakteristík nádorov zo skupiny malígnych lymfómov, ktoré sa nazývajú „difúzne veľkobunkové lymfómy B-pôvodu“ (DLBCL). V skutočnosti predstavujú viacero skupín a podskupín rôznorodých nádorových jednotiek, takže kategória „DLBCL“ v súlade s princípmi lymfómovej klasifikácie podľa SZO zahŕňa: bližšie nešpecifikovaný DLBCL, samostatne definované podtypy DLBCL, ako aj iné veľkobunkové lymfómy imunokompetentného, respektíve imunokompromitovaného pacienta. Ide o spektrum agresívnych až vysokoagresívnych nádorov s rôznorodou morfológiou, biológiou a klinickými charakteristikami. Diskutované molekulovo-patologické charakteristiky prispievajú k pochopeniu etiopatogenézy uvedených lymfómov, k ich diagnostike a diferenciálnej diagnostike, umožňujú prognostickú stratifikáciu pacientov a čoraz viac sa uplatňuje ich prediktívna hodnota z hľadiska indikovania adekvátnej liečby pacientov s DLBCL.

Kľúčové slová: difúzny veľkobunkový B-lymfóm, iné veľkobunkové lymfómy, molekulová biológia, prognostické faktory, prediktívne faktory, FISH diagnostika, profily génovej expresie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Molecular pathology of diffuse large B-cell lymphoma – a review

The presented work represents a brief overview of molecular-pathological characteristics of a group of malignant lymphomas, which are usually designated as „diffuse large B-cell lymphomas“ (DLBCL). In reality, they represent various groups and subgroups of heterogenous lymphoma entities – in accordance with WHO lymphoma classification the „DLBCL“ category includes: DLBCL, not otherwise specified, DLBCL subtypes defined separately as well as other lymphomas of large B-cells of an immunocompetent and immunocompromised patient resp. The category „DLBCL“ represents a spectrum of aggressive up to highly aggressive lymphomas with heterogenous morphology, biology and clinical characteristics. The discussed molecular-pathological characteristics contribute to the understanding of lymphoma etiopathogenesis, help in the diagnostic and differential-diagnostics processes, allow prognostic stratifications of the patients and with increasing importance show also predictive value for the indication of an adequate therapy of the DLBCL patients.

Keywords: diffuse large B-cell lymphoma, other large B-cell lymphomas, molecular biology, prognostic factors, predictive factors, FISH diagnostics, gene expression profiles.