Onkológia 1/2013

Pneumotoxicita molekulárne cielených protinádorových liekov

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Molekulárne cielené protinádorové lieky, hlavne monoklonové protilátky, tyrozínkinázové inhibítory a inhibítory mTOR (mammalian target of rapamycin, cieľ rapamycínu u cicavcov), sú používané ako štandard pri viacerých malígnych ochoreniach. Profil ich toxicity sa líši od klasických liečiv používaných v protinádorovej terapii. Pneumotoxicita zapríčinená cielenými liekmi sa vyskytuje zriedkavejšie v porovnaní s klasickými antineoplastikami, avšak môže byť závažnou, až život ohrozujúcou komplikáciou. Tento prehľad je zameraný na rôzne formy pneumotoxicity súvisiace s molekulárne cielenými liekmi, ich diagnostiku a liečbu.

Kľúčové slová: cielená liečba, pneumotoxicita, diagnóza, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pneumotoxicity of molecularly targeted anticancer drugs

Molecularly targeted anticancer drugs mainly monoclonal antibodies, tyrosine kinase inhibitors (TKIs), and mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors are used as the standard treatments for several malignant diseases. Their toxicity profiles differ from those seen with the classical antineoplastic agents. Pneumotoxicity caused by targeted agents is less common side effect compared with classical anticancer drugs. However, it may be serious and even life threatening condition. This review deals with different forms of pneumotoxicity associated with the molecularly targeted agents, their diagnosis and treatment.

Keywords: targeted therapy, pneumotoxicity, diagnosis, treatment.