Onkológia 2/2006

Operačná liečba ovariálneho karcinómu.

doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Rakovina vaječníka je devastujúce ochorenie, väčšina pacientok zomiera do 5 rokov po iniciálnej liečbe. Väčšina prípadov je diagnostikovaná v pokročilom štádiu. Základom liečby je cytoredukčná operácia nasledovaná kombinovanou chemoterapiou. Operačný výkon je kľúčovým momentom v terapii ochorenia. Stanovenie presného rozsahu ochorenia a maximálne zmenšenie nádoru skúseným panvovým chirurgom zlepšuje prežívanie. centralizácia a špecializovaná operačná liečba sú prognostické faktory v prežívaní týchto pacientok. V článku je podaný prehľad o cieľoch, možnostiach a technických pokrokoch v chirurgickom stagingu a operačnej liečbe rakoviny vaječníka.

Kľúčové slová: karcinóm vaječníka, chirurgický staging, optimálna cytoredukcia, prežívanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SURGICAL TREATMENT OF THE OVARIAN CANCER

Ovarian cancer is a devastating disease, most of the patients die within 5 years after the initial treatment. Most patients present with advanced-stage disease and are treated with cytoreductive surgery followed by combination chemotherapy. Surgical procedure is the cornerstone in the management. The precise surgical staging and optimal debulking in the hands of experienced pelvic surgeon improve the survival. centralization and specialization of ovarian cancer surgery is the prognostic factor in the survival of these patients. This paper presents a review about the goals, possibilities and technical improvements in the surgical staging and treatment of the ovarian cancer patients.

Keywords: ovarian cancer, surgical staging, optimal cytoreduction, survival.