Onkológia 6/2021

Komplexné spracovanie vybraných epidemiologických indikátorov zhubných nádorov pľúc v SR v interaktívnom online prostredí

doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, Ing. Martin Suchanský

Úvod: Zhubný nádor pľúc je celosvetovo najčastejšia malignita u mužov, pričom u žien sa vyskytuje na 3. mieste hneď po karcinóme prsníka a karcinóme kolorekta. Aktualizované epidemiologické indikátory pri tomto ochorení sa dostávajú do popredia záujmu odbornej verejnosti nielen pre vysokú letalitu a zlé celkové prežívanie pacientov s týmto ochorením, ale aj pre novoprichádzajúce výsledky štúdií o pozitívnom vplyve skríningových vyšetrení pri definovanej populácii fajčiarov. Cieľ: Interaktívna vizualizácia kombinovaných údajov 1. o epidemiologických ukazovateľoch zhubných nádorov pľúc v SR, 2. vykázanej zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami v lokálnych podmienkach a 3. údajov z reálnej klinickej praxe získaných prostredníctvom neintervenčnej prierezovej štúdie v SR má za cieľ sprístupniť odbornej verejnosti inak nedostupné informácie o cieľovej populácii pacientov so zhubnými nádormi pľúc na jednom mieste bez nutnosti náročného hľadania metodiky alebo aj samotných údajov. Materiál a metódy: Podklady na epidemiologickú časť publikácie sa prevzali z výstupov Národného onkologického registra SR a zo Štatistického úradu SR. Podklady o vykázanej zdravotnej starostlivosti boli poskytnuté z Národného centra zdravotníckych informácií na základe žiadosti o poskytnutie informácií. Podklady na realizáciu epidemiologickej retrospektívnej deskriptívnej štúdie sa získali vyčerpávajúcim zberom výsledkov definovaných vyšetrení u všetkých pacientov s histologicky novodiagnostikovanými primárnymi zhubnými nádormi pľúc na 5 vybraných pracoviskách patológie v SR. Výsledky: Pri interaktívnom zobrazení výsledkov analýz v online prostredí internetového prehliadača MS Power BI môže užívateľ vizualizácie vykonávať akúkoľvek zmenu vo filtroch, v rozsahu sledovaných rokov alebo kombinácií zvolených parametrov, čo sa následne prejaví automatickým prepočítaním zobrazenej deskriptívnej štatistiky a grafických vizualizácií. Výsledky je možné ľubovoľne operatívne meniť, vrstviť, kombinovať a aj exportovať podľa osobných preferencií užívateľa. Podmienkou na užívanie aplikácie je stabilné internetové pripojenie, odporúčaný internetový prehliadač a prístup do daného reportu. Akékoľvek novozistené zmeny v lokálnych podmienkach sú zapracované a okamžite dostupné. Záver: Predkladaná forma spracovania epidemiologických indikátorov pri zhubných nádoroch pľúc v SR prezentuje komplexnú analýzu ľubovoľne voliteľných kombinácií detailných morfologických typov, vybraných imunohistochemických a genetických vyšetrení (napr. EGFR, ALK, ROS1), ako aj všetky vyčerpávajúce deskriptívne epidemiologické ukazovatele študovanej skupiny pacientov (vek, geografická distribúcia, pohlavie, časové relácie vyšetrení a pod.).

Kľúčové slová: zhubný nádor pľúc, incidencia, prevalencia, klinické štádiá, genetika, imunohistochémia, nákladovosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Comprehensive analysis of selected epidemiological indicators of lung cancer in the Slovak Republic in an interactive online environment

Background: Lung cancer is the most common malignancy in men worldwide, whereas in women it occurs in third place, after breast and colorectal cancer. Updated epidemiological indicators for this disease come to the forefront of the professional public not only for high lethality and poor overall survival of patients with this disease, but also for the new results of studies on the positive impact of screening examinations in a defined population of smokers. Objective: Interactive visualization of combined data 1. on epidemiological indicators of lung cancer in the Slovak Republic, 2. from reported health care by health insurance companies in local conditions and 3. from data from real clinical practice obtained through a non-interventional cross-sectional study in the Slovak Republic aims to make available to the professional public otherwise unavailable information about target population of patients with lung cancer in one place without the need for a demanding search for methodology or even the data themselves. Material and methodology: The data for the epidemiological part of the publication were taken from the outputs of National Cancer Registry of the SR and from the Statistical Office of the SR. The data on the reported health care were provided from the National Health Information Center on the basis of a request for information. The data for the implementation of an epidemiological retrospective descriptive study were obtained by exhausting collecting of the results of defined examinations in all patients with histologically newly diagnosed primary lung cancer at 5 selected pathology departments in the Slovak Republic. Results: By interactively displaying of the results of analyzes in the online environment of the MS Power BI web browser, the user of visualization can make any change in filters, in the range of monitored years or combinations of selected parameters, which is then reflected by automatic recalculation of displayed descriptive statistics and graphical visualizations. The results can be freely operatively changed, layered, combined and even exported according to the user’s personal preferences. The condition for using the application is a stable internet connection, a recommended internet browser and access to the given report. Any newly discovered changes in local conditions are incorporated and immediately available. Conclusion: The presented form of processing epidemiological indicators in lung cancer in the Slovak Republic presents a comprehensive analysis of arbitrarily selectable combinations of detailed morphological types, selected immunohistochemical and genetic tests (e.g., EGFR, ALK, ROS1), as well as all exhaustive descriptive epidemiological indicators of the studied cohort of patients (age, geographical distribution, gender, time sessions of examinations, etc.).

Keywords: lung cancer, incidence, prevalence, clinical stages, genetics, immunohistochemistry, cost