Onkológia 3/2009

Klasifikácia kožných malígnych lymfómov podľa novej klasifikácie SZO (2008)

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. Martina Bobrovská, MUDr. Eva Minariková, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Kožné non-Hodgkinove lymfómy (NHL) sú súčasťou spektra kožných lymfoproliferácií a heterogénnej skupiny nádorov z hľadiska T/NK-, resp. B-bunkového pôvodu, ako aj z hľadiska miesta ich vzniku. Viaceré predstavujú orgánovo-špecifické ochorenie. Diagnostika a manažment kožných NHL vyžadujú používanie jednotnej terminológie a klasifikačných prístupov, ktoré sa menili v rámci SZO/EORTC klasifikácie kožných lymfómov (2005), SZO klasifikácie kožných nádorov (2006) a SZO klasifikácie NHL (2001, 2008). V práci sa porovnávajú jednotlivé klasifikačné prístupy a definuje sa klinicky použiteľný algoritmus postupu pri ich bioptickej diagnostike, klasifikácii a stagingu.

Kľúčové slová: kožné lymfoproliferácie, primárne a sekundárne kožné lymfómy, klasifikácia kožných lymfómov podľa SZO-EORTC, klasifikácia nádorov kože podľa SZO, klasifikácia malígnych lymfómov podľa SZO.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classification of cutanoues malignant lymphomas according to recently published new WHO classification (2008)

Cutaneous non-Hodgkin lymphomas represent a part of the spectrum of cutanous lymphoproliferative disorders and a heterogenous group of the tumours from the point of view of their T/NK- or B-cell as well as of their topographic origin. Many of them represent organspecific tumours. Diagnosis and managment of cutaneous lymphomas are dependent on an adequate terminology and classification´s approach, which have changed under the influence of WHO/EORTC classification (2005), WHO classification of cutaneous tumours (2006) and WHO classification of malignant lymphomas (2001, 2008). In the review, all classification´s approaches are compared and a clinically useful approach for the cutaneous lymphomas biopsy diagnosis, classification and staging is recommended.

Keywords: cutaneous lymphoproliferations, primary and secondary cutaneous lymphomas, WHO-EORTC cutaneous lymphoma classification, WHO classification of skin tumours, WHO classification of malignant lymphomas