Onkológia 3/2009

Klasifikácia kožných malígnych lymfómov podľa novej klasifikácie SZO (2008)

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. Martina Bobrovská, MUDr. Eva Minariková, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Kožné non-Hodgkinove lymfómy (NHL) sú súčasťou spektra kožných lymfoproliferácií a heterogénnej skupiny nádorov z hľadiska T/NK-, resp. B-bunkového pôvodu, ako aj z hľadiska miesta ich vzniku. Viaceré predstavujú orgánovo-špecifické ochorenie. Diagnostika a manažment kožných NHL vyžadujú používanie jednotnej terminológie a klasifikačných prístupov, ktoré sa menili v rámci SZO/EORTC klasifikácie kožných lymfómov (2005), SZO klasifikácie kožných nádorov (2006) a SZO klasifikácie NHL (2001, 2008). V práci sa porovnávajú jednotlivé klasifikačné prístupy a definuje sa klinicky použiteľný algoritmus postupu pri ich bioptickej diagnostike, klasifikácii a stagingu.

Kľúčové slová: kožné lymfoproliferácie, primárne a sekundárne kožné lymfómy, klasifikácia kožných lymfómov podľa SZO-EORTC, klasifikácia nádorov kože podľa SZO, klasifikácia malígnych lymfómov podľa SZO.

stiahnuť celý článok v pdf

Classification of cutanoues malignant lymphomas according to recently published new WHO classification (2008)

Cutaneous non-Hodgkin lymphomas represent a part of the spectrum of cutanous lymphoproliferative disorders and a heterogenous group of the tumours from the point of view of their T/NK- or B-cell as well as of their topographic origin. Many of them represent organspecific tumours. Diagnosis and managment of cutaneous lymphomas are dependent on an adequate terminology and classification´s approach, which have changed under the influence of WHO/EORTC classification (2005), WHO classification of cutaneous tumours (2006) and WHO classification of malignant lymphomas (2001, 2008). In the review, all classification´s approaches are compared and a clinically useful approach for the cutaneous lymphomas biopsy diagnosis, classification and staging is recommended.

Keywords: cutaneous lymphoproliferations, primary and secondary cutaneous lymphomas, WHO-EORTC cutaneous lymphoma classification, WHO classification of skin tumours, WHO classification of malignant lymphomas