Onkológia 1/2008

FARMAKOEKONOMICKÉ HODNOTENE PRÍNOSU DOCETAXELU V INDUKČNEJ LIEČBE LOKÁLNE POKROČILÉHO SKVAMOCELULÁRNEHO KARCINÓMU HLAVY A KRKU (SCCKHK)

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, MUDr. Milan jamárik

Na otázku či sa oplatí indukčná liečba s následnou chemorádioterapiou u pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku sa pokúšali nájsť odpoveď autori analýzy efektívnosti nákladov (1), ktorá bola prezentovaná na stretnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie v roku 2007 v Chicagu. Ich farmakoekonomický model bol založený na klinických údajoch získaných v rámci multicentrickej randomizovanej štúdie TAX 3242. Používanie docetaxelu podľa režimu použitého v tejto štúdii bolo aj na základe jej výsledkov schválené aj v Európskej únii a preto tieto údaje môžu byť zaujímavé aj v našich podmienkach.

Kľúčové slová: karcinóm hlavy a krku, indukčná chemoterapia, farmakoekonomický model, nákladová efektivita, docetaxel

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOECONOMIC EVALUATION OF DOCETAXEL IN INDUCTION CHEMOTHERAPY OF LOCALLY ADVANCED SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE HEAD AND NECK (SCCHN)

The question, whether induction chemotherapy followed by concurrent chemoradiation therapy in locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN), was the goal of the cost effectivness analysis, presented on 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings1. Economic evaluation was based on the findings from randomised clinical TAX 324 trial2. The docetaxel treatment regimen used in the study, is approved in the European Union also due to this trial and can be of interest also in the Slovak conditions.

Keywords: carcinoma of the head and neck, induction chemotherapy, pharmacoeconomic evaluation, cost effectiveness, docetaxel