Onkológia 1/2023

Etablovanie systémovej biobankovej infraštruktúry na Slovensku

Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ivica Kvietiková, PhD., Mgr. Martina Antošová, PhD. MBA, doc. Mgr. Roman Hrstka, PhD, Ing. Ján Strnádel, PhD., RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., Ing. Michal Janovčík, PhD., prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., Mgr. Denisa Fedáková, PhD., Mgr. Katarína Kováčová, doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., prof. MUDr. Michal Mego, DrSC., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Biobanky tvoria základný a nevyhnutný pilier kvalitného biomedicínskeho výskumu a vývoja. Okrem harmonizácie a normalizácie procesov sa biobanky zameriavajú aj na vzájomnú spoluprácu a prepojenia s ostatnými subjektmi v oblasti vedy, medicíny a farmácie. Zvyšuje sa tak kvalita výskumu, reprodukovateľnosť výsledkov, akceleruje nárast poznatkov, čo pre pacienta znamená lepšiu dostupnosť modernej a efektívnej terapie v zmysle personalizovanej medicíny. Slovensko bolo donedávna jednou z posledných krajín bez systémového biobankovania a príslušnej infraštruktúry. Tento článok je úvodníkom odbornej série o biobankovaní, ktorá bude postupne publikovaná v časopise Onkológia. Predstavuje základné aspekty biobankovania a opisuje implementáciu projektov BIOFORD a DIGIBIOBANKA financovaných zo štrukturálnych fondov.

Kľúčové slová: depozitár, personalizovaná medicína, ELSI, ISO 20387, BIOFORD, DIGIBIOBANKA

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Establishment of systemic biobank infrastructure in Slovakia

Biobanks are fundamental and essential pillars of high-quality biomedical research and development. Besides harmonization and normalization of the procedures, biobanks also focus on mutual collaboration and interconnection with all other stakeholders from the field of the science, medicine and pharmacy. They ensure increased research quality, reproducibility of the results and better accessibility of the modern and effective therapy in terms of the personalized medicine. Until recently, Slovakia had been one of the last countries without systemic biobanking and relevant infrastructure. This article is the first part of a series on biobanking, which will be gradually published in the journal Onkológia. It presents the basic aspects of the biobanking and describes the implementation of the structural fund projects BIOFORD and DIGIBIOBANKA.

Keywords: depository, peronalised medicine, ELSI, ISO 20387, BIOFORD, DIGIBIOBANKA