Onkológia 5/2008

CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA – NOVÉ TRENDY V LIEČBE

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Mikušková

Manažment pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze sa dramaticky zmenil s príchodom imatinibu (Glivec). Stále sa diskutuje, či deťom s HLA identickým darcom má byť ponúknutá alogénna transplantácia ako iniciálna liečba, ale pre všetkých nových dospelých pacientov je štandardnou prvolíniovou liečbou imatinib 400 mg denne. Pacienti, ktorí zlyhajú na liečbe imatinibom alebo stratia odpoveď, by mali byť liečení inhibítormi tyrozínkinázy druhej generácie (dasatinib, nilotinib), ak nemajú mutáciu kinázovej domény T315I, ktorá spôsobuje rezistenciu leukemických buniek na tieto inhibítory tyrozínkinázy. Alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek je indikovaná po zlyhaní liečby inhibítormi tyrozínkinázy u pacientov s vhodným darcom okrem progresie do akcelerovanej/blastickej fázy alebo pri dôkaze mutácie T315I, kedy je vhodné vykonať alogénnu transplantáciu skôr.

Kľúčové slová: chronická myeloidná leukémia, cytogenetické vyšetrenie, inhibítory tyrozínkinázy, alogénna transplantácia krvotvorných buniek, zlyhanie imatinibu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA – NEW TRENDS IN THE TREATMENT

The management of patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase has changed dramatically with the introduction of imatinib (Glivec). Whether allogeneic transplantation should be offered as front-line therapy for children with HLA-identical donors is still controversial, but for all new adult patients it is now standard practise to start treatment with imatinib 400 mg daily. Patients who fail to respond to imatinib or lose the response should be treated with a second generation tyrosine kinase inhibitor, such as dasatinib or nilotinib, unless they have a T315I kinase domain mutation, which would render their leukemic cells resistant to these agents. Allogeneic stem cell transplantation may be offered for patients with suitable donors after failure of treatment with tyrosine kinase inhibitors except progression to accelerated/ blastic phase or if the mutation T315I is proved, the stem cell transplantation should be performed earlier.

Keywords: chronic myeloid leukemia, cytogenetic analysis, thyrosine kinase inhibitors, allogeneic stem cell transplantation, imatinib failure.