Onkológia 5/2007

BOLESŤ U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA – DIFERENCIÁLNO-DIAGNOSTICKÉ SPRACOVANIE

MUDr. Marta Kulichová, CSc., h. doc. SZU

Pacienti s nádorovou bolesťou majú mnohé príčiny bolesti, vo vzťahu k samotnému ochoreniu, jeho štádiu a liečbe, ale aj úplne nezávisle na ňom. V každom prípade, už vo vzťahu k základnej diagnóze je ich bolesť veľmi zraňujúca a vyžaduje špeciálnu pozornosť. Je treba zohľadniť nielen bolesť samotnú, jej patofyziologické a spoločenské aspekty, ale aj vplyv ostatných obťažujúcich symptómov, ktoré ju modifikujú a často zhoršujú vyvolávajúcu príčinu. Dôležité je multidimenziálne hodnotenie bolesti a adekvátna liečba.

Kľúčové slová: nádorová bolesť, diagnostika, sprievodné faktory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAIN IN CANCER PATIENTS – DIFFERENTIAL-DIAGNOSTICS

PAIN IN CANCER PATIENTS – DIFFERENTIAL-DIAGNOSTICS Cancer pain patients have many causes of pain, related to certain disease, its stage and therapy but not always depending on it. In all cases, pain is really vulnerable related to main diagnosis and we have to pay special attention on it. It is neccessary to take into consideration not only the illness, its patological and social aspects, but also the influence of other harmful symptoms, which is modified by them and even worsen by them. The multidimensional evaluation is necessary and adequate therapy as well.

Keywords: cancer pain, diagnosis, complicated events