Onkológia 5/2017

Bioptická klasifikácia neuroendokrinných nádorov gastroenteropankreatického systému a jej význam pre klinickú prax

MUDr. Michal Kalman, PhD., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Autori predkladajú prehľadný článok o bioptickej klasifikácii a gradingu neuroendokrinných neoplázií gastroenteropankreatickej oblasti určovaním a) morfologickej a funkčnej diferenciácie a b) proliferačnej frakcie nádoru verifikáciou jednak indexu mitotickej aktivity, ako aj proliferačného Ki-67 indexu. Doteraz sa rozlišovali dva typy dobre diferencovanej neuroendokrinnej neoplázie typu neuroendokrinného tumoru (NET) G1 a G2 a jeden typ zle diferencovanej neuroendokrinnej neoplázie typu malobunkového alebo veľkobunkového neuroendokrinného karcinómu (NEC) G3. Stručne sa uvádzajú kritériá recentnej klasifikácie SZO z roku 2017, ktorá akceptuje, prinajmenej pre kategóriu pankreatických neuroendokrinných neoplázií, tretiu kategóriu NET G3 a kriticky sa hodnotia aj slabé stránky jej definície vrátane problémov s určením stupňa proliferačnej frakcie neuroendokrinných nádorov. Záverom autori komentujú aj molekulovo-genetické poznatky o onkogenéze neuroendokrinných neoplázií, ktoré prinášajú nové možnosti detekcie dnes prognostických a pro futuro aj prediktívnych faktorov bioptickej diagnostiky týchto nádorov.

Kľúčové slová: neuroendokrinný tumor, neuroendokrinná neoplázia, neuroendokrinný karcinóm, grading NEN

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pathologic classification of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasias

The presented paper represents a review on pathologic classification and grading of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasias using verification a) of their morphologic and functional differentiation and b) tumor´s proliferation fraction by determination of the mitotic activity and Ki-67 proliferative indexes. This approach allows to distinguish two categories of well differentiated neuroendocrine tumors (NET) G1 a G2 and one category of poorly differentiated either small-cell or large-cell neuroendocrine carcinoma (NEC) G3. The authors further briefly summarize the recent criteria of the WHO 2017 clasification which accepts for the pancreatic neuroendocrine neoplasias 3rd category of NET G3 and critically discusse also the weak moments of this definition including problems of the determination of proliferative fractions of the neuroendocrine neoplasias. Finally, the authors comment on recent advances of molecular pathology and oncogenesis of neuroendocrine neoplasias, what opens new possibilities of the detection of today´s prognostic and pro futuro also predictive factors of the biopsy diagnosis of these neoplams.

Keywords: neuroendocrine tumor, neuroendocrine neoplasm, neuroendocrine carcinoma, grading of NEN