Onkológia 6/2016

Biobanking – integrálna súčasť moderného biomedicínskeho výskumu

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., MUDr. Katarína Macháleková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Ing. Roman Bohovič, PhD., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Biobanky predstavujú sofistikovaný, vysokoorganizovaný systém programovaného a dlhodobého uskladnenia biologického materiálu s relevantnými sprievodnými klinicko-patologickými, epidemiologickými a biomolekulovými informáciami. Tieto zariadenia sú kľúčovým zdrojom pre genomicky, proteomicky a metabolomicky zameraný výskum, čím sa stali inštitúciami na získavanie informácií o biomarkeroch ochorení a viedli k rozvoju personalizovanej medicíny. Autori podávajú prehľad problematiky štandardizovaného fungovania biobánk, pri ktorom sú dôležité procesy zabezpečenia etických a legislatívnych aspektov, harmonizácie, dodržiavania kvality a financovania. Autori poukazujú aj na nevyhnutnosť vytvorenia a rozvoja biobankingu na Slovensku a zapojenia sa do medzinárodnej infraštruktúry biobánk v paneurópskom konzorciu BBMRI-ERIC. Napriek tomu, že dnes sú biobanky nevyhnutným nástrojom pre výskum, v budúcnosti budú požiadavkou medicínskej praxe, a preto by sme mali byť na to pripravení.

Kľúčové slová: tkanivo, nádor, biobanka, biomedicínsky výskum, personalizovaná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biobanking – an intergal part of modern biomedical research

Biobanking represents a sophisticated, highly organized system of programmed and long-term storage of biological material with relevant supporting clinical-pathological, epidemiological and bio-molecular information. These devices are a key resource for genomic, proteomic and metabolomic oriented research; therefore they became an institution able to obtain information about biomarkers of diseases and led to the development of personalized medicine. The authors present the overview of standardized biobanking function, with emphasis on the ethical and legal aspects, harmonization, quality performance and financing. The authors also point out the need for the creation and development of biobanking in Slovakia and participation in international biobanking infrastructure inside the panEuropean group BBMRI-ERIC. Nowadays, the biobanking is the essential tool for research, but in the future it may become a requirement for medical practice, so that we should have been ready for it.

Keywords: tissue, tumour, biobanking, biomedical research, personalized medicine