Onkológia 3/2006

Adjuvantná liečba malígneho melanómu

MUDr. Jozef Dolinský

Breslowov index, prítomnosť ulcerácie a postihnutie regionálnych lymfatických uzlín sú najvýznamnejšie prediktívne faktory relapsu, a teda aj celkového prežívania pacientov s malígnym melanómom po chirurgickom výkone. Pacienti s primárnym melanómom s indexom podľa Breslowa > 4 mm (T4a – T4b, N0 M0, štádium IIB, IIC) majú 50 % riziko relapsu a pacienti s postihnutím regionálnych lymfatických uzlín (N1a – N3, štádium IIIA – IIIC) dokonca 50 – 85 %. Títo „vysokorizikoví“ pacienti sú preto kandidátmi na zaisťovaciu, tzv. adjuvantnú liečbu. Interferón α2b sa stal kľúčovým liekom testovaným v tejto indikácii. Na základe výsledkov klinických štúdií predstavuje vysokodávkovaný (HD) interferónový režim jedinú efektívnu adjuvantnú modalitu v manažmente vysokorizikového malígneho melanómu a je spojený s 10 %ným zlepšením bezrelapsového prežívania. Nízkodávkovaný (LD) a stredne vysokodávkovaný (ID) nepredlžujú celkové prežívanie pacientov s vysokorizikovým melanómom. Observácia je stále alternatívou pre dobre informovaného pacienta, ktorý odmieta vysokodávkovanú interferónovú liečbu.

Kľúčové slová: vysokorizikový malígny melanóm, adjuvatná liečba, vysokodávkovaný interferón α2b, relaps, prežívanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADJUVANT TREATMENT OF MALIGNANT MELANOMA

The most important predictors of relapse (and, therefore, survival) are Breslow´s thickness of the primary melanoma, presence of ulceration and regional lymph node status. Patients with melanomas larger than 4 mm thick have an approximately 50 % risk of relapse, while those with lymph node involvement have a 50 to 85 % risk of metastasis depending on the number of lymph nodes affected and other factors. Thus, a group of patients can be defined who are appropriate candidates for postsurgical adjuvant therapy (highrisk patients). In recent years interferon α2b has been widely evaluated in series of both, nonrandomized and randomized trials in melanoma patients. Data from the completed randomized clinical trials consistently demonstrate that highdose interferon α2b is the most effective adjuvant modality in the management of highrisk melanoma and is associated with an approximate 10 % improvement in relapsefree survival. Lowdose (LD) and intermediate dose (ID) interferon α do not prolong survival of highrisk melanoma patients. Observation is still a reasonable approach in highrisk melanoma patients, who do not accept the risks and toxicities of highdose interferon α2b regimen.

Keywords: high-risk melanoma, adjuvant treatment, highdose interferon α2b, relapse, survival.