Neurológia pre prax 1/2009

Pompeho choroba – patogenéza, klinický obraz, diagnostika a enzymatická substitučná liečba

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

Pompeho choroba, tiež glyko genóza typu II, je vzácne autozómovo recesívne ochorenie spôsobené mutáciami v géne kódujúcom α-glukozidázu. Manifestácia v dojčenskom veku je spojená s výraznou svalovou slabosťou, kardiomyopatiou a respiračným zlyhávaním.Vznik v detstve a v dospelosti je spojený so slabosťou proximálneho končatinového svalstva, záťažovou dyspnoe a respiračnou nedostatočnosťou.Zisťovanie aktivity α-glukozidázy v suchej kvapke krvi predstavuje rýchlu a spoľahlivú diagnostickú metódu pre Pompeho chorobu, najmä ako iniciálny screeningový test. Následné potvrdzujúce testy zisťujú aktivitu α-glukozidázy v kultúrach fibroblastov a svalových vlákien alebo gene tickým vyšetrením. Liečba, až do nedávna, bola len podporná a dojčatá s Pompeho chorobou zomierali obvykle pred prvým rokom života. Nedávny objav enzymatickej substitučnej liečby dramaticky zlepšil prognostické vyhliadky pacientov quo ad vitam, a aj kvalitu ich života so zlepšením svalových motorických a respiračných funkcií. Prehľad je zameraný na patogenézu, klinický obraz, diagnostiku a substitučnú enzýmovú liečbu.

Kľúčové slová: Pompeho choroba, deficit α-glukozidázy, diagnostika, rekombinantná α-glukozidáza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pompe disease – pathogenesis, clinical features, diagnosis and enzyme replacement therapy

Pompe disease, or glycogen storage disease type II, is a rare autosomal recessive disorder caused by mutations in the gene that encodes for α-glucosidase. Presentation in infancy is associated with severe muscle weakness, cardiomyopathy and respiratory failure.Juvenileand adult-onset typically present with proximal muscle weakness and are associated with exertional dyspnoe or respiratory insufficiency. Determination of α-glucosidase activity in a dried blood spot provides a rapid and reliable diagnostic method for Pompe disease,especially as the initial screening test. Confirmatory testing should be performed by measuring of α-glucosidase activity in cultures of fibroblasts or muscle tissue, or by genetic testing. Treatment, until recently, was only supportive, and infants with Pompe disease usually died within the first year of life. The recent development of recombinant α-glucosidase has dramatically improved the life expectancy and quality of life of infantile-onset disease with improvements of muscle motor and respiratory function in juvenile- and adult-onset cases. This review focuses on the pathogenesis, presentation, diagnosis and enzyme replacement therapy for Pompe disease.

Keywords: Pompe disease, α-glucosidase deficiency, diagnosis, recombinant α-glucosidase.