Neurológia pre prax 3/2013

Neuropatie a hepatitida C

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Infekce virem hepatitidy C (HCV) bývá spojena s extrahepatálními projevy až u 36 % nemocných, hlavně s kryoglobulinemií, trombopenickou purpurou a membranoproliferativní glomerulonefritidou. Smíšená kryoglobulinemie je charakterizována typickou klinickou trias (purpura, slabost, artralgie) a postižením jednoho nebo více orgánů nebo systémů (játra, ledviny a periferní nervy). Periferní neuropatie může být také asociována s HCV infekcí a obvykle souvisí se smíšenou kryoglobulinemií, ale byly popsány i neuropatie bez přítomnosti sérových kryoglobulinů. HCV-asociovaná neuropatie je obvykle axonální, typu chronické symetrické senzitivní nebo senzitivně-motorické polyneuropatie nebo subakutní mononeuropatie multiplex v důsledku vaskulitidy. Léčba pegylovaným interferonem-alfa a ribavirinem je většinou spojena se zlepšením jaterních parametrů a vaskulitických příznaků. V některých případech bylo ale pozorováno zhoršení nebo i nová manifestace periferní neuropatie. Tito pacienti se mohou zlepšit po rituximabu, který představuje alternativní léčbu.

Kľúčové slová: hepatitida C, extrahepatální projevy, kryoglobulinemie, polyneuropatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Peripheral neuropathy and hepatitis C

Infection with the hepatitis C virus (HCV) can be associated with extrahepatic manifestations in as much as 36% of HCV patients, mainly with cryoglobulinemia, thrombopenic purpura, and membranoproliferative glomerulonephritis. The mixed cryoglobulinemia is characterized by a typical clinical triad (purpura, weakness, arthralgias) and by involvement of one or more organs or systems (liver, kidney, and peripheral nerve). Peripheral neuropathy may also be associated with HCV infection and it is usually related to mixed cryoglobulinaemia but neuropathies in the absence of serum cryoglobulins have also been described. HCV-associated neuropathy is usually an axonal-type chronic symmetrical sensory or sensorimotor polyneuropathy or a subacute mononeuropathy multiplex due to vasculitis. Treatment with pegylated interferon-alfa and ribavirin mostly is associated with an improvement of hepatic parameters and vasculitic symptoms. In some cases, worsening or even new onset of peripheral neuropathy was observed. These patients can improve with rituximab that represent an alternative treatment.

Keywords: hepatitis C, extrahepatic manifestations, cryoglobulinemia, peripheral neuropathy.