Neurológia pre prax 2/2021

Naše skúsenosti s myasténiou gravis s autoprotilátkami proti MuSK

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., MUDr. Ivan Martinka, PhD., MUDr. Štefan Kečkeš

Myasténia gravis (MG) je autoimunitne podmienené ochorenie nervovosvalovej platničky, ktoré sa prejavuje patologickou unaviteľnosťou a fluktuujúcou slabosťou priečne pruhovaných svalov. MG je heterogénne ochorenie. Najčastejšie sa vyskytuje forma s autoprotilátkami proti acetylcholínovým receptorom (AChR). Ďalšie podtypy sú vzácne, odlišujú sa imunopatogenetickými mechanizmami, vekom pri vzniku, rozdielnym zastúpením pohlaví a do určitej miery aj responzivitou na liečbu. Anti-MuSK pozitívna MG je jedným zo zriedkavým podtypov MG, tvorí 2–4 % z celkového počtu všetkých foriem MG. Imunopatogenetickým podkladom anti-MuSK pozitívnej MG je tvorba autoprotilátok proti svalovo špecifickej kináze (muscle specific kinase – MuSK). V dôsledku tvorby anti-MuSK autoprotilátok dochádza k poruche regenerácie neuromuskulárnej junkcie (NMJ), zníženiu denzity acetylcholínových receptorov (AChR), narušeniu ich rozmiestnenia v postsynaptickej membráne NMJ a k vzniku poruchy neuromuskulárnej transmisie. Anti-MuSK MG vzniká vo veku mladšom ako 50 rokov. Častejšie postihuje ženy ako mužov (3 : 1). Vzhľadom na generalizovanú symptomatológiu a často akútny niekedy až fulminantný začiatok ochorenia je u všetkých pacientov v úvode indikovaná intenzívna imunosupresívna liečba, niekedy aj intervenčná imunoterapia (plazmaferéza a/alebo IVIG). Malá časť pacientov reaguje nedostatočne na uvedené formy imunoterapie. Pri refraktérnych formách je liekom voľby rituximab. Týmus je pri anti-MuSK MG involvovaný. V imunopatogenéze anti-MuSK sa uplatňujú extratýmusové autoimunitné mechanizmy, preto je tymektómia neúčinná a nebýva indikovaná. Prognóza pacientov s anti-MuSK MG je pomerne dobrá, najmä ak je ochorenie včas diagnostikované a hneď v úvode ochorenia je ordinovaná intenzívna imunosupresívna liečba. Cieľom našej práce je prezentovať súčasné poznatky o etiopatogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe ochorenia. V článku informujeme aj o našich skúsenostiach s 39 pacientmi s anti-MuSK MG v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: anti-MuSK pozitívna MG, imunopatogenéza, generalizovaná myastenická symptomatológia, diagnóza, liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

MuSK antibody positive myasthenia gravis – our experience

Myasthenia gravis (MG) is a rare autoimmune disease of the neuromuscular junction manifested by pathological fatigue and muscle weakness of fluctuating intensity. MG is a heterogeneous disease. The MG subtypes are very rare, differ in their etiopathogenetic mechanism, age at onset and responsiveness to treatment. Anti-MuSK positive MG is a rare MG subtype with 2–4 % ratio of all MG forms. The etiopathogenetic basis of anti-MuSK positive MG is the production of antibodies against muscle-specific kinase (MuSK). As a result of anti-MuSK autobodies production the neuromuscular junction (NMJ) regeneration is impaired, acetylcholine receptor (AChR) density is reduced, their distribution at the NMJ postsynaptic membrane is altered and leading to an impairment of neuromuscular transmission. Anti-MuSK MG develops mainly at younger age < 50 years, affects more often females than males (3 : 1) and usually manifests with acute generalized myasthenic symptoms. Due to generalized symptoms and relatively frequent fulminant onset, intensive immunosuppressive therapy, usually including interventional immunotherapy (plasmapheresis and/or IVIG), are immediately indicated. Anti-MuSK positive MG has an extrathymic immunopathogenesis, thymus is involved and thymectomy is not indicated. The prognosis of anti-MuSK MG patients is relatively good if the disease is diagnosed early and intensive immunosuppressive treatment is indicated at the beginning of the disease. A small proportion of patients do not respond well to treatment, the drug of choice in refractory cases is rituximab. We also report our experiences with a cohort of 39 anti-MuSK MG patients in Slovak Republic.

Keywords: anti-MuSK positive MG, immunopathogenesis, generalized myasthenic manifestation, diagnosis, treatment