Dermatológia pre prax 4/2022

Psoriatická artritída

MUDr. Helena Raffayová, PhD.

Psoriatická artritída (PsA) je zápalové ochorenie s klinicky heterogénnymi prejavmi, ktoré komplikujú psoriázu u 30 % pacientov. Príčina heterogenity sa vysvetľuje rozdielmi v genotype, zvlášť v HLA regióne. Nová cielená terapia PsA dlhodobo ovplyvňuje muskuloskeletálne a kožné prejavy, redukuje rádiografické zmeny. Optimálna je personalizovaná liečba včas diagnostikovanej a liečenej PsA. Jednou z jej podmienok je včasná identifikácia prediktorov efektívnosti takejto liečby prostredníctvom biomarkerov, čo je hlavným cieľom výskumu GRAPPA (Skupiny pre výskum a hodnotenie psoriázy a psoriatickej artritídy). Dôležitú pozíciu v depistáži PsA majú dermatológovia vzhľadom na to, že psoriáza predchádza vo väčšine prípadov artritíde. Subklinické muskuloskeletálne zmeny u pacientov so psoriázou sú rizikom pre vývoj PsA. Ich identifikácii v dermatologickej praxi pomáhajú skríningové dotazníky.

Kľúčové slová: psoriatická artritída, biomarkery, včasná diagnostika, liečba, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriatic arthritis

Psoriatic arthritis (PsA) is a complex inflammatory disease with heterogeneous clinical features, which complicates psoriasis in 30% of patients. The reason for this disease heterogeneity may be explained by differences in genotype, especially in the HLA region. New targeted therapies for PsA have been approved long-term outcomes including a reduction in musculoskeletal and skin manifestations and in radiographic damage. Personalised approach to treating early diagnosed and treated PsA may be optimal. The identification of predictor of treatment response in PsA trough biomarkers is one maine research areas of the Group for Research and Assesment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis. Dermatologists play an important role in screening of PsA due to the fact that psoriasis precedes arthritis in most cases. Subclinical musculoskeletal changes among patients with psoriasis are a sign of risk for the development of PsA. Screning questionnaires for use in the dermatology praxis to identify PsA in patients with psoriasis may be helpful in identifying early PsA.

Keywords: psoriatic arthritis, biomarkers, early diagnostics, treatment, prognosis