Dermatológia pre prax 2/2016

Etiopatogenéza, klinická diagnostika melanómu

MUDr. Desana Borecká

Melanóm patrí k najzhubnejším nádorom. Jeho incidencia každoročne celosvetovo stúpa. Objavuje sa u čoraz mladších ľudí a patrí mu významné miesto medzi chorobami ľudí v produktívnom veku. Expozícia UV žiareniu, svetlý typ kože, prítomnosť dysplastických névov a pozitívna rodinná anamnéza predstavujú hlavné rizikové faktory na vznik melanómu. Interakcia medzi genetickými a environmen tálnymi rizikovými faktormi, ktoré pomáhajú vzniku melanómu, sú stále predmetom skúmania. Eliminácia UV žiarenia a sledovanie vysokorizikových pacientov sú hlavné faktory, ktoré môžu redukovať zvyšujúci sa výskyt melanómu. Včasná a správna diagnostika melanómu je určujúci faktor na zlepšenie prežívania pacienta.

Kľúčové slová: melanóm, rizikové faktory, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Etiopathogenesis and clinical diagnosis of melanoma

Melanoma belongs to the most malignant tumors. Its incidence is increasing every year worldwide. It appears to be distressing young population increasingly and presents nowadays a very important place among diseases affecting people of working age. Exposition to UV radiation, fair skin, the presence of dysplastic type of nevi and a positive family history represent the main risk factors for melanoma origination. The interactions between genetic and environmental risk factors, which support the melanoma formation, are still subject of research. Elimination of UV radiation and monitoring of high-risk patients are the main success factors that can reduce the increasing incidence of melanoma. Early and correct diagnosis of melanoma is the determining factor for the improvement of patient survival.

Keywords: melanoma, risk factors, diagnosis