Pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR)

Úvod

Tieto podmienky ochrany súkromia obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracovávajú v súvislosti s využitím služieb webovej stránky www.solen.sk.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť SOLEN, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka číslo: 29589/B, IČO: 3586521, DIČ: 2021742052 IČ DPH: SK 2021742052.

2. Aké osobné údaje zbierame, na aký účel a ako dlho ich uchovávame

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah a typ osobných údajov vždy závisí od účelu a právneho vzťahu, na ktorý tieto údaje spracovávame. Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom v informačnom systéme prevádzkovateľa SOLEN, s.r.o.:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, doklad totožnosti, identifikačné číslo profesijnej organizácie)
 • Kontaktné údaje (fakturačná adresa, dodacia adresa, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefónne číslo)
 • Ekonomické údaje (čísla bankových účtov, daňových a účtovných dokladov) Vyššie uvedené osobné údaje sú spracované za účelom niektorého z týchto právnych základov či marketingových účelov:
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • plnenie zmluvy
 • spracovanie a reakcia na žiadosti, pripomienky alebo reklamácie zo strany zákazníka
 • vytvorenie zákazníckeho účtu
 • zasielanie obchodných a marketingových oznámení užívateľom prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie o odborných podujatiach, časopisoch, knihách, produktoch, službách a akciách alebo akciách jeho obchodných partnerov, v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciach v platnom znení, a to za účelom priameho marketingu
 • zasielanie listinných správ, vzoriek časopisov, informácií ponúk a katalógov
 • spotrebiteľské súťaže
 • prieskumy spokojnosti a iné zákaznícke prieskumy

Termín spracovania vašich osobných údajov zavisí od právneho základu ich spracovania ich spracovania. Môže byť určená právnym predpisom, zmluvou, ktorú sme vzájomne uzavreli, alebo v súhlase, ktorý ste nám poskytli. V prípade zasielania obchodných či marketingových ponúk (newsletter), ktoré nie sú cielené na konkrétnu skupinu nakupujúcich (nevyužívame profilovanie), je obdobie spracovania osobných údajov tri roky. Informácie o IP adresách návštevníkov naších stránok, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané na vašu identifikáciu, ale sú používané len na úhrnnej úrovni za účelom merania návštevnosti, celkového času stráveného na stránkach, počtu prehliadnutých stránok a pod. Tieto informácie používame na meranie využitia našich stránok a na zlepšenie ich obsahu.

3. Akým tretím stranám poskytujeme osobné údaje?

Spoločnosť SOLEN, s.r.o., spracúva vaše osobné údaje predovšetkým na vlastné účely. Za účelom doručenia objednávky či plnenia zmluvy poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu našim partnerom:

 • spoločnostiam, ktoré nám na základe zmluvy zabezpečujú distribúciu tlačovín
 • do registrov v zmysle povinností vyplývajúcich zo Zákona o lieku
 • spoločnosti SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, Olomouc

Príjemcami vašich osobných údajov sú aj naši zamestnanci.

4. Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu podľa § 28 zákona č 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovávanie nevyhnutné na plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy resp. vedenie účtu nakupujúceho, a to formou písomného písomnéhovyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (e-mailom pomocou kontaktného formulára alebo na korešpondečnú adresu). Dotknutá osoba má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 odst. 1 písmeno a) až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je doknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné informácie na spracúvannie
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

5. Newsletter

Ak ste požiadali o našu službu newsletter, čím ste vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk, poskytnuté osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) využívame výhradne na zaslanie elektronického newsletteru s informáciami o našom tovare, akciách, súťažiach, ako aj o novinkách v našej ponuke. Z odoberania služby newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného v pätičke každého e-mailu, prípadnenás o to požiadate priamo na našej kontaktnej e-mailovej adrese gdpr@solen.sk.

6. Cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mmobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade konkrétnej webstránky. Môžu byť využívané iba počas vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.

Ako využívame súbory cookies?

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti možnosti "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: "Náš web používa súbory Cookies, vďaka ktorým môže byť váš zážitok z nákupu čo najlepší. Ak s tým súhlasíte, kliknite na tlačítko "Súhlasím". Kliknutím na tlačítko "Zobraziť podrobnosti" sa vám zobrazia podrobnejšie informácie o používaní cookies na našich webstránkach."

Funkčné cookies - sú používané v súvislosti s danou reláciou prehliadača na zlepšenie funkčnosti webu. Cookies pamätajúce si prihlasovacie mená a výrobky v košíku sú absolútne nevyhnutné na riadne fungovanie stránky. Životnosť súborov cookies je max. 60 minút resp. do ukončenia práce s prehliadačom.

Voliteľné cookies - slúžia na meranie návštevnosti a prispôsobenie zobrazenia webových stránok. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované:

Aké máte možnosti v súvislosti so súbormi cookies?

Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce súbory cookies. Môžete si aj nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať súbory cookies, najdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači. Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Napríklad nebudete môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať také produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.

7. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme alebo využívame osobné údaje, nás neváhajte kontaktovať:

Telefón: +421 02 5465 0648

e-mail: gdpr@solen.sk

Napísať nám môžete na našu korešpodenčnú adresu: SOLEN, s.r.o. Ambrova 5 831 01 Bratislava

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.

Posledná aktualizácia: 25.5.2018