Všeobecné informácie

XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Termín konania:

17. – 18. marec 2022

Miesto:

hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava + ONLINE live stream https://www.mudr.online/

Pod záštitou:
 • Neuropediatrická sekcia SNeS SLS
 • Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK
Odborný garant:

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Poplatky:

Poplatky člen SNeS SLS:

 • vopred – 50 €
 • na mieste 17. – 18. 3. 2022 – 70 €
 • online – 2-dňový prístup – 20 €

Poplatky ostatní:

 • vopred – 70 €
 • na mieste 17. – 18. 3. 2022 – 90 €
 • online – 2-dňový prístup – 20 €
 • zástupca spoločnosti online – 2-dňový prístup – 0 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok za prezenčnú účasť zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, stravu počas podujatia a prístup k záznamom prednášok po skončení kongresu.

Online registračný poplatok okrem 2-dňového online prístupu zahŕňa aj záznam prednášok v archíve po skončení podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam podujatia

Záznam podujatia XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/xxxi-bratislavske-postgradualne-dni-detskej-neurologie.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF: Program podujatia XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie- na stiahnutie

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK 17. MAREC 2022

8.00 Registrácia

9.00 – 9.30

Čestné predsedníctvo

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
MUDr. Peter Bartoň
Prim. MUDr. Jaroslava Payerová
MUDr. Magdaléna Perichtová
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Memoriálna prednáška

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.: Pediatrická manifestácia autoimunitných demyelinizačných ochorení CNS: MOGAD a AQP4-NMOSD 25´

Odborná prednáška bola podporená spoločnosťou Roche. Spoločnosť Roche žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

9.30 – 10.40 Inovatívna liečba SMA blok 1

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Roche. Spoločnosť Roche žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

Predsedníctvo: Okáľová K., Kolníková M.

 • Okáľová K.: Aktuálne možnosti liečby SMA 15´
 • Viestová K., Okáľová K., Lazarová E., Zubaľová E.: Skúsenosti s liečbou risdiplamom na Slovensku v rámci CUP 15´
 • Zubaľová E.: MFM – Funkčný test hrubej motoriky 15´
 • Petrovič R., Chandoga J.: Genetika SMA, molekulárna podstata, mutácie a možnosti DNA diagnostiky 15´

Diskusia 10´

10.40 – 11.25 Inovatívna liečba SMA blok 2

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Biogen Slovakia s.r.o. Spoločnosť Biogen Slovakia s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

Liečba SMA liekom nusinersen v reálnej klinickej praxi – 3,5-ročné skúsenosti na Slovensku

Panelová diskusia na témy: aktuálne RWE dáta – rozšírená kategorizácia lieku – intratekálne podanie – skúsenosti na Slovensku

Členovia panelu: Kolníková M., Okáľová K., Viestová K.

11.25 – 11.45 Prestávka

11.45 – 12.45 Inovatívna liečba SMA blok 3

Odborný blok bol podporený finančným príspevkom spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o. Spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného bloku.

Predsedníctvo: Kolníková M.

 • Havlín O.: Skúsenosti s génovou liečbou SMA v ČR
 • Mydlová Z.: Možnosti skríningu na Slovensku
 • Neuschlová I.: Úskalia liečby a diagnostiky respiračných ochorení u neurologických pacientov
 • Krchnáková S., Boldišová O.: Rehabilitačné možnosti v liečbe spinálnej svalovej atrofie u detí

Diskusia

12.45 – 13.00 Inovatívna liečba DMD

 • Balážová P., Viestová K., Kolníková M.: Dystrofinopatie – kedy na ne myslieť a aké sú možnosti liečby?

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti BIOXA Therapeutics, s.r.o. Spoločnosť BIOXA Therapeutics, s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 15.55 Neurochirurgia a NCMP

Predsedníctvo: Horn F., Ramos Rivera G. A.

 • Chrenko R., Trnovec B.: Neuroendoskopická laváž (NEL) intraventrikulárnych krvácaní novorodencov – prvé skúsenosti v Slovenskej republike 15´
 • Horn F., Lauková K., Kabát M., Petrík M., Matejková L., Daumová N., Humpolcová Z., Kuniaková D.: Deformity neurokránia – naše skúsenosti 15´
 • Koppal P., Šulaj J., Suchý T.: Zriedkavé komplikácie po implantácii VP shuntu 15´
 • Suchý T., Šulaj J., Koppal P.: Hernie medzistavcových platničiek lumbosakrálnej oblasti v detskom veku 15´
 • Chovancová D., Závodská Z.: Perinatálny stroke 15´
 • Ramos Rivera G. A., Kolníková M.: Manažment ischemických cievnych mozgových príhod v detskom veku 15´
 • Mužlayová P., Aulická Š.: Současný pohled na problematiku ischemických cévních mozkových příhod v dětském věku 15´

Diskusia 10´

15.55 – 16.15 Prestávka

16.15 – 17.35 Epileptológia a varia

Predsedníctvo: Mojžišová K., Perichtová M.

 • Mojžišová K.: Amplitúdové EEG u novorodencov – princípy a hodnotenie v praxi 15´
 • Česká K., Horák O., Španělová K., Ryzí M., Fajkusová L., Ošlejšková H.: Syndrom Dravetové a COVID-19: může být COVID-19 pro „Draveta“ fatální? 15´
 • Aulická Š., Horák O., Ošlejšková H.: Maligní katatonie jako manifestace NMDA encefalitidy 15´
 • Knedlíková L., Španělová K., Danhofer P.: Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID-19 (PIMS-TS) s fulminantním průběhem a neurologickými následky 15´
 • Fričová M.: Podporný tím na oddeleniach nemocníc (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) 10´

Diskusia 10´

17.40 Večera

PIATOK 18. MAREC 2022

8.30 Registrácia

9.00 – 11.10 Epileptológia

Predsedníctvo: Payerová J., Švecová L.

 • Kršek P. a kol.: Lokalizační příznaky epileptických záchvatů u dětí do 3 let věku 20´
 • Ošlejšková H.: Úspěch v léčbě dětské epilepsie. Jak ho poznáme? 15´

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Eisai. Spoločnosť Eisai žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Ramos Rivera G. A., Švecová L., Radová S., Kolníková M.: Imunoterapia v liečbe epilepsie 15´

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti UCB. Spoločnosť UCB žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Španělová K., Ošlejšková H., Horák O., Aulická Š.: Role kortikoidů v terapii epilepsie 15´
 • Radová S., Jacková V., Kolníková M.: Status epilepticus u detí – manažment a liečba 15´
 • Švecová L.: Poruchy spánku u detí diagnostické možnosti v SR 15´
 • Katrlíková E.: Novinky v liečbe insomnie u pacientov s PAS (poruchy autistického spektra) 15´

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Medis. Spoločnosť Medis žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Šťovíčková L., Hadžić H., Strnad P., Novotná L., Serbina A., Paulasová Schwabová J., Mušová Z., Kršek P., Vyhnálek M., Zumrová A.: Zavedení inovativních terapií Friedreichovy ataxie 10´

Diskusia 10´

11.10 – 11.30 Prestávka

11.30 – 13.20 Neurogenetika

Predsedníctvo: Kolníková M., Okáľová K.

 • Kušíková K., Kolníková M., Weis D.: Genetika v praxi detského neurológa 20´
 • Okáľová K., Giertlová M.: Úskalia diagnostiky mitochondriálnych ochorení 15´
 • Trúsiková E., Okáľová K., Králinský K.: Hereditárne spastické paraparézy, komplikované formy 10´
 • Giertlová M., Šaligová J., Drenčáková P., Mistrík M., Lopáčková V., Potočňáková Ľ., Andrejková M., Kolníková M., Minárik G., Vasiľová A., Verebová J.: Hypomyelinizačná leukodystrofia typu 14 s homozygotnou mutáciou c.-273_-2371delTCA v géne UFM1 je časté neurodegeneratívne v dojčenskom veku v rómskej populácii 10´
 • Rybanská B., Kolníková M.: Progresívna pohybová porucha neznámej príčiny – diagnostické postupy a návrhy, kazuistika 10´
 • Jacková V., Kušíková K., Kolníková M.: Zriedkavá príčina super-refraktérneho status epilepticus u detí, kazuistika 10´
 • Macháček M., Ošlejšková H.: Primární poruchy metabolismu neurotransmiterů 15´
 • Baranová A., Šaligová J., Potočňáková L., Kádaši Ľ.: Deficit tetrahydropterínu ( BH4) – vzácna dedičná metabolická porucha spôsobujúca nedostatok neurotransmiterov 10´

Diskusia 10´

13.20 Záver podujatia a obed

14.30 Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Spomienková návšteva cintorína (Cintorín Lamač)

Ubytovanie

O možnostiach ubytovania sa prosím informujte priamo v hoteli Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava.

tel: 02/593 400 00

e-mail: info.bratislava@parkinn.com

COVID-19

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor).

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri