Všeobecné informácie

SSRO 2022, 5. ročník

Termín konania:

20. - 21. máj 2022

Miesto konania:

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice

Organizuje:
 • Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie SLS,

 • VOÚ, a.s., Košice

Odborný garant a koordinátor programu:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Poplatky:
 • registrácia vopred – 30 €

 • na mieste 20. - 21. 5. 2022 – 50 €

 • rádiologický technik – 10 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Na základe registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí 12 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Program podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte:

Program podujatia - na stiahnutie

K podujatiu si môžete stiahnuť Abstrakty vo formáte:

Abstrakty podujatia - na stiahnutie

Odborný program

PIATOK, 20. máj 2022

8.00 Registrácia

9.00 – 9.10 Otvorenie

9.10 – 10.25 Nádory hlavy a krku

Predsedníctvo: Hajtmanová E., Švajdová M.

 • Jarčuška P.: Karcinóm orofaryngu asociovaný s ľudským papilomavírusom (15´)
 • Jeremić B.: Radiotherapy in HPV+ Head and Neck Cancer (15´)
 • Barilíková G., Marinčák M., Jeremić B., Nadzonová D., Švajdová M., Vojtek V., Balážová N., Dubinský P.: Prvé výsledky de-eskalácie chemorádioterapie HPV+ OPC v štúdii NáDeJ(10´)
 • Švajdová M.: Reiradiácia rekurentných a duplicitných nádorov hlavy a krku (15´)
 • Hajtmanová E, Kinclová I, Hajtman A ml., Beháňová E, Bálentová S, Hajtman A st., Wolfová M.: Postradiačná hypotyreóza nádorov hlavy a krku (10´)

Diskusia (10´)

10.25 – 10.45 Podporná liečba pri ožarovaní v oblasti hltacích ciest I

Predsedníctvo: Masaryková A., Švajdová M.

 • Švajdová M.: Prevencia a liečba radiačnej mukozitídy v pažeráku (20´)

Sympózium bolo podporené edukačným grantom spoločnosti Alfasigma. Spoločnosť Alfasigma žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného sympózia.

10.45 – 11.00 Podporná liečba pri ožarovaní v oblasti hltacích ciest II

Predsedníctvo: Masaryková A., Švajdová M.

 • Dolinská Z.: Glutamín v liečbe poškodení slizníc GIT po chemoterapii a rádioterapii (15´)

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti PharmConsult. Spoločnosť PharmConsult žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

11.00 – 11.10 Prestávka

11.10 – 12.10 Fyzikálne aspekty rádioterapie

Predsedníctvo: Matula P., Králik G.

 • Králik G.: 50 rokov práce fyzika v rádioterapii (10´)
 • Matula P., Končik J., Jasenčak M.: Re-ožarovanie – druhá šanca vo svetle poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (10´)
 • Kamenická P., Hajtmanová E.: Využitie deformovateľnej registrácie obrazu v adaptívnej rádioterapii nádorov hlavy a krku (10´)
 • Grežďo J.: Využitie umelej inteligencie v radiačnej onkológii (10´)
 • Šalát D.: Využitie moderných molekulárno-biologických metód v radiačnej onkológii (10´)

Diskusia (10´)

12.10 – 13.00 Klinická prax

Predsedníctvo: Dolinská Z., Paľo M.

 • Lafférs M.: Pediatrická radiačná onkológia – špecifiká, výzvy a smerovanie (10´)
 • Paľo M., Bergendyová E., Rosenberg V.: Multidisciplinárny manažment karcinómu konečníka vo FNsP J. A. Reimana Prešov (10´)
 • Dolinská Z., Bíreš P., Pohrancová M., Lederleitner D.: Primárne intraokulárne lymfómy – kazuistika (10´)
 • Pochop L.: Analgetika v běžné praxi (10´)

Diskusia (10´)

13.00 – 14.00 Obed

14.00 – 14.50 Karcinóm prostaty

Predsedníctvo: Šlampa P., Lukačko P.

 • Šlampa P., Krupa P., Čoupková I., Procházka T., Poláchová K.: Dlouhodobé výsledky radioterapie karcinomu prostaty (10´)
 • Belánová K., Dubinský P., Janíčková N., Vojtek V., Balážová N.: Hodnotenie súboru pacientov liečených mierne hypofrakcionovanou rádioterapiou po prostatektómii (10´)
 • Lukačko P., Obšitník B., Grežďo J.: Netypické indikácie LDR brachyterapie prostaty (10´)
 • Lachváč Ľ., Dubinský P.: Interdisciplinárny pohľad na manažment lokalizovaného karcinómu prostaty (10´)

Diskusia (10´)

14.50 – 15.20 Systémová liečba pokročilého karcinómu prostaty I

Predsedníctvo: Minčík I.

 • Dubinský P.: Kombinácia rádioterapie karcinómu prostaty s androgény deprivujúcou liečbou (15´)
 • Lukačko P.: Význam leuprorelínu v androgény deprivujúcej liečbe pokročilého karcinómu prostaty (15´)

Sympózium bolo podporené finančným príspevkom spoločnosti Recordati. Spoločnosť Recordati žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného sympózia.

15.20 – 15.40 Systémová liečba pokročilého karcinómu prostaty II

Predsedníctvo: Dubinský P.

 • Minčík I.: Apalutamid v liečbe pokročilého karcinómu prostaty (20´)

Sympózium bolo podporené finančným príspevkom spoločnosti Janssen. Spoločnosť Janssen žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného sympózia.

15.40 – 16.10 Systémová liečba pokročilého karcinómu prostaty III

Predsedníctvo: Minčík I., Dubinský P.

 • Dubinský P.: Rádium-223 v sekvencii liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty (15´)

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Bayer. Spoločnosť Bayer žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

 • Dolinská Z.: Úloha radiačného onkológa v manažmente kostných metastáz (15´)

Odborná prednáška bola podporená finančným príspevkom spoločnosti Amgen. Spoločnosť Amgen žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

16.10 – 16.20 Prestávka

16.20 – 16.50 Nové technológie I

Predsedníctvo: Grežďo J., Jasenčak M.

 • Bočánek J.: Ethos Therapy – použitie umelej inteligencie v rádioterapii (30´)

Sympózium bolo podporené finančným príspevkom spoločnosti Varian/Amedis. Spoločnosť Varian/Amedis žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného sympózia.

16.50 – 17.20 Nové technológie II

Predsedníctvo: Grežďo J., Jasenčak M.

 • Geerlof E.: Future in Unity (30´)

Sympózium bolo podporené finančným príspevkom spoločnosti Elekta. Spoločnosť Elekta žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného sympózia.

17.20 – 18.30 Brachyterapia

Predsedníctvo: Pobijáková M., Lukačko P.

 • Džongov M., Pobijáková M.: Aktuálne trendy v liečbe cervikálneho karcinómu (10´)
 • Džongov M., Pobijáková M.: Súčasný štandard kontúrovania karcinómu krčka maternice (10´)
 • Paluga M., Dobroňová M.: 3D rekonštrukcia rektálneho aplikátora (10´)
 • Česák M.: Klinické a dozimetrické aplikácie 3D tlače v radiačnej onkológii (10´)
 • Lukačko P., Grežďo J.: Brachyterapia nemelanómových nádorov kože (10´)
 • Jasenčak M., Barilíková G.: Brachyterapia karcinómu kože pomocou 3D tlačeného povrchového aplikátora (10´)

Diskusia (10´)

19.00 Večera

SOBOTA, 21. máj 2022

8.00 Registrácia

8.30 – 9.50 Stereotaktická rádioterapia

Predsedníctvo: Liščák R., Chorváth M.

 • Liščák R.: Radiochirurgická léčba adenomu hypofýzy (15´)
 • Chorváth M., Trompak O., Grežďo J., Polakovič M., Povinec P: Liečba mozgových metastáz (novinky a trendy) (10´)
 • Harat M.: Accounting for inaccuracies in single isocenter multiple metastases radiosurgery (15´)
 • Kollová A., Olejár M.: Kraniálna stereotaktická rádioterapia na platforme lineárneho urýchľovača (10´)
 • Priatelová I., Dubinský P., Olejár M.: Stereotaktická rádioterapia v liečbe oligometastatického karcinómu pľúc (10´)
 • Dubinský P., Olejár M.: Stereotaktická rádioterapia zmenila paradigmu liečby metastáz v chrbtici (10´)

Diskusia (10´)

9.50 – 10.10 Nové technológie III

Predsedníctvo: Olejár M., Jasenčak M.

 • Para D.: Advanced radiosurgery technologies (20´)

Sympózium bolo podporené finančným príspevkom spoločnosti Brainlab. Spoločnosť Brainlab žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporeného sympózia.

10.10 – 10.20 Prestávka

10.20 – 11.55 Technologické aspekty IGRT a klinická prax

Predsedníctvo: Jasenčak M., Bednář V.

 • Pobijáková M.: Dozimetrické porovnanie ožarovania ľavostranného karcinómu prsníka vo voľnom dýchaní a v nádychu (10´)
 • Kinclová, I., Muríň, P., Ďuroška, M., Kozlíková, K.: Verifikácia techniky zadržania dychu v hlbokom nádychu (DIBH) pri liečbe pacientok s karcinómom prsníka (10´)
 • Olejár M.: Použitie systému ExacTrac v klinickej praxi (10´)
 • Mráz O., Grežďo J.: Analýza presnosti automatickej obrazovej navigácie v externej rádioterapii (10´)
 • Danišová L., Lojko D.: Kontrola kvality obrazu kV cone-beam CT (CBCT) s použitím programu IQWorks (10´)
 • Zgola M., Vojtek V., Tomko J.: Použitie systému ABC v klinickej praxi (10´)
 • Bednář V.: Dicom Studio – pre-treatment QA a machine QA pomocou portálovej dozimetrie (10´)
 • Muríň P., Mráz O., Kinclová I.: Prechod od gama analýzy k metódam založeným na DVH v predliečebnej verifikácii pacientskych plánov (10´)

Diskusia (15´)

11.55 – 12.55 Klinické audity v radiačnej onkológii

Predsedníctvo: Zgola M., Dubinský P.

 • Dubinský P.: Obnova technológie v radiačnej onkológii na Slovensku a perspektívy ďalšieho rozvoja (10´) • Šlampa P.: Národní radiologické standardy – radioterapie v ČR – klinické audity (15´) • Králik G.: Národný „End-to-End“ fyzikálny audit podporovaný IAEA (10´) • Zgola M., Dubinský P.: Klinický audit v radiačnej onkológii na Slovensku (15´)

Diskusia (10´)

13.00 Záver podujatia

POSTEROVÁ SEKCIA

 • Hiľovská A., Bírešová M.: Kvalita života pacientov s karcinómom orofaryngu asociovaným s ľudským papilomavírusom liečených de-eskalovanou chemorádioterapiou v štúdii NáDeJ
 • Poláchová K., Burkoň P., Selingerová I., Slávik M., Holánek M., Vrzal M., Kazda T., Hůlková V., Blažková M., Šlampa P.: Hodnocení finanční toxicity při zevním APBI při adjuvantní radioterapii časného karcinomu prsu
 • Tomková Z., Dubinský P., Olejár M.: Tkanivové markery pri stereotaktickej rádioterapii karcinómu prostaty
 • Uhliarová B.: Da Vinci roboticky asistovaná chirurgia v liečbe orofaryngeálnych karcinómov
Ubytovanie

Možnosť rezervácie ubytovania cez organizátora bola ukončená. Je potrebné si ubytovanie zabezpečiť individuálne, kontaktuje priamo Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice

Tel: +421 55 795 11 00

Mobil: +421 907 301 573

Mail: reservation@hotel-yasmin.sk

Ďakujeme za pochopenie!

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Exkluzívny partner

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri