Úvodné slovo

Kurz klinickej epileptológie SLAE 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na plánované vzdelávacie podujatie v epileptológii pod záštitou Slovenskej ligy proti epilepsii – Kurz klinickej epileptológie.

Podujatie bude venované základným otázkam diagnostiky a liečby epilepsie vrátane úvodnej informácie o možnostiach epileptochirurgie. Program zostavujeme v snahe zaujať aj začínajúcich, aj pokročilých epileptológov a so zámerom vytvoriť sieť odborníkov, ktorí si budú nápomocní pri riešení zložitých prípadov. Chceme založiť tradíciu sústavného vzdelávania, ktoré plánujeme rozšíriť tiež o elektroencefalografický kurz a vzdelávanie sestier.

Súčasťou vzdelávania a konzultácií budú aj webináre zamerané na konzultovanie farmakorezistentných pacientov, ktoré sme organizovali počas celého zložitého pandemického obdobia a budeme v nich pokračovať od septembra 2022. Záujem o konzultáciu môžete naďalej avizovať mailom na adrese eva.feketeova@upjs.sk týždeň vopred.

Tešíme sa na stretnutie,

doc. MUDr. E. Feketeová, PhD.

Neurologická klinika UPJŠ LF a UN LP Košice

Predsedníčka Slovenskej ligy proti epilepsii

Všeobecné informácie
Termín:
  • 20. – 22. jún 2022, teoretická časť - ONLINE live stream
  • 23. – 24. jún 2022, praktické workshopy - BA, BB, MT, KE
Pod záštitou:

Slovenská liga proti epilepsii SNeS SLS

Odborný garant:

doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Miesto konania:

Teoretická časť bude prebiehať v dňoch 20 . – 22. 6. 2022 ako ONLINE live stream na https://www.mudr.online/ z pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.

Praktické workshopy sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach v dňoch 23. – 24. 6. 2022.

Pôjde o riešenie zložitejších kazuistík a pacientov odoslaných do špecializovaných záchvatových ambulancií. Na praktický workshop si každý účastník pripraví kazuistiku vlastného pacienta s epilepsiou, ktorého liečba si vyžaduje komplikované riešenie alebo sám nevie ako ďalej... (5 slideov – anamnéza, epianamnéza – typy záchvatov, doterajšia liečba, EEG, MR...). Môže ísť aj o pacienta opakovane hospitalizovaného pre kumuláciu záchvatov na oddelení a pod.

Prosíme, aby ste oznámili mesto, v ktorom sa chcete na workshop prihlásiť.

Praktické workshopy budú prebiehať osobitne prezenčnou formou v réžii jednotlivých regionálnych pracovísk, pričom termín ich konania bude vopred dohodnutý s vybranými účastníkmi, ktorí na základe účasti získajú certifikát o absolvovaní epileptologického kurzu pod záštitou SLAE.

Účastníci, ktorí sa workshopov nezúčastnia alebo nebudú v tomto roku vybratí z kapacitných dôvodov, získajú po absolvovaní teoretickej časti 20 . – 22. 6. 2022 kredity CME.

Poplatky
  • Člen sekcie Slovenská liga proti epilepsii SNeS SLS do 35 r. – 40 €
  • Člen sekcie Slovenská liga proti epilepsii SNeS SLS nad 35 r. – 60 €
  • Člen SNeS SLS – 70 €
  • Ostatní – 80 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Prihláseným účastníkom bude zaslaná zálohová faktúra.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na teoretickej časti, ktorá bude prebiehať v dňoch 20 . – 22. 6. 2022 - ONLINE live stream 12 kreditov CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK. Vybraní účastníci praktických workshopov v dňoch 23. – 24. 6. 2022 získajú certifikát o absolvovaní epileptologického kurzu pod záštitou SLAE.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Live stream

Live stream podujatia Kurz klinickej epileptológie SLAE 2022 môžete po registrácii sledovať v dňoch 20. až 22. júna 2022 na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii live stream: https://mudr.online/podujatia/kurz-klinickej-epileptologie-slae-2022.

Program

Odborný program

Pondelok 20. jún 2022

9.15 – 9.30 Úvod

Doc. MUDr. E. Feketeová, PhD.

9.30 – 11.00 EEG/terminológia, epileptická/neepileptická abnormalita

Doc. MUDr. V. Donáth, CSc.

11.00 – 12.30 Epileptická/neepileptická abnormalita v kazuistikách

Doc. MUDr. E. Feketeová, PhD., MUDr. L. Švecová

13.30 – 15.00 Výber úvodnej liečby s ohľadom na typ epilepsie a epileptického syndrómu, základná charakteristika liečiva – dospelý/detský pacient

MUDr. E. Pakosová, prim. MUDr. K. Okáľová

Utorok 21. jún 2022

9.30 – 11.00 Prídavná protizáchvatová liečba I

MUDr. S. Mehešová, MUDr. K. Tabačáková

11.00 – 12.30 Prídavná protizáchvatová liečba II

  • V reprodukčnom veku ženy

Prim. MUDr. M. Martiníková

  • Vo veku nad 65 rokov
  • Výber liečby s ohľadom na somatické a duševné komorbídne ochorenia

Doc. MUDr. E. Feketeová, PhD.

13.30 – 15.00 Forenzné aspekty záchvatových ochorení

MUDr. B. Hofericová

Streda 22. jún 2022

9.30 – 11.00 Farmakorezistentný pacient – úvod, definícia, základné diagnostické spektrum pri overení farmakorezistencie, rozšírené diagnostické vyšetrenie s cieľom prípravy na epileptochirurgickú liečbu

Doc. MUDr. G. Timárová, PhD., MUDr. G. A. Ramos Rivera

11.00 – 12.30 Základné epileptochirurgické postupy, neurostimulácia

Doc. MUDr. G. Timárová, PhD., MUDr. G. A. Ramos Rivera

13.30 – 14.15 Diferenciálna diagnostika záchvatových stavov neepileptického pôvodu – poruchy srdcového rytmu a poruchy spánku

MUDr. B. Hofericová

14.15 – 15.00 Epileptické encefalopatie (Dravetovej syndróm)

Doc. MUDr. M. Kolníková, PhD.

Štvrtok 23. jún 2022

Workshop: Farmakorezistentný pacient – analýza konkrétnych nálezov

Piatok 24. jún 2022

Workshop: Diskusia a prezentácia kazuistík účastníkov kurzu

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, 0910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Generálni partneri

Partneri