Všeobecné informácie

Bratislavské onkologické dni, LVIII. ročník

Termín:

7. – 8. október 2021

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
 • Slovenská onkologická spoločnosť SLS
 • Slovenská chemoterapeutická spoločnosť SLS
 • Národný onkologický inštitút
Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Poplatky:

Člen SOS

 • vopred - do 6. 10. 2021 - 20 €
 • na mieste – 7. - 8. 10. 2021 - 30 €

Ostatní

 • vopred - do 6. 10. 2021 - 60 €
 • na mieste – 7. - 8. 10. 2021 - 80 €

Registrácia na online sledovanie

 • 2-dňový prístup – 20€

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia. Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Záznam

Záznam podujatia si môžete pozrieť na našom e-learningovom portáli mudr.online v sekcii záznam: https://mudr.online/podujatia/bratislavske-onkologicke-dni-lviii-rocnik.

Program

Odborný program

Abstrakty podujatia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte: Abstrakty podujatia Bratislavské onkologické dni, LVIII. ročník - na stiahnutie

Zmeny v programe sú vyhradené. Program bude revidovaný podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a účasti prednášajúcich.

Štvrtok 7. október 2021

7.30 Registrácia

8.30 Otvorenie

8.30 – 19.20 Posterová sekcia

8.45 – 10.00

1. Blok

Predsedajúci: Mego M., Rečková M., Špánik S.

8.45 – 9.00 Rečková M.: Stav onkológie na Slovensku – Výročná správa NOI

9.00 – 9.15 Mego M.: Správa o stave onkológie vo svete – Practice changing update za rok 2020

9.15 – 9.30 Ježíková J.: Nová legislatíva, ktorá prinášadostupnosť onkologických liekov na Slovensku

9.30 – 10.00 Plenárna prednáška – Mlynček M.: Súčasný stav onkogynekológie na Slovensku a vo svete

10.00 – 10.15 Prestávka

10.15 – 11.45

2. Blok: Gynekologické malignity I

Predsedajúci: Bystrický B., Mlynček M., Šufliarsky J.

10.15 – 10.30 Bystrický B.: Úloha molekulového profilu v stratifikácii terapie pri gynekologických nádoroch z pohľadu onkológa

10.30 – 10.45 Mlynček M.: Kontrola kvality operačnej liečby ca ovárií

10.45 – 11.00 Šufliarsky J.: Prvá línia udržiavacej liečby ca ovária

11.00 – 11.15 Biel R., Andrašina I.: Liečba a biomarkery pri rekurentnom ca ovária

11.15 – 11.30 Šálek T.: Imunoterapia karcinómu ovária

11.30 – 11.45 Diskusia

11.45 – 12.00 Odovzdávanie vyznamenaní zaslúžilým členom SOS, Odovzdanie Diplomov recipientom NOI grantov na zahraničné stáže

12.00 – 13.20

Zlepšenie prežívania v liečbe HR+, HER2- pokročilého/metastatického karcinómu prsníka

Sympózium podporené spoločnosťou Novartis

Predsedajúci: Šufliarsky J.

 • Andrašina I.: Inhibítory CDK4/6 a celkové prežívanie počasliečby HR+, HER2- pokročilého/metastatického karcinómu prsníka
 • Malejčíková M.: Sú inhibítory CDK4/6 vhodné pre všetkých pacientov s HR+, HER2- pokročilým/metastatickým karcinómom prsníka?
 • Vertáková Krakovská B.: Ako máme/môžeme liečiť HR+, HER2-pokročilý/metastatický karcinóm prsníka

13.20 – 14.40 Obed

14.40 – 15.25

Manažment lokoregionálneho a metastatického BRAF+melanómu cielenou liečbou

Sympózium podporené spoločnosťou Novartis

Predsedajúci: Šufliarsky J.

 • Murárová Z.: Máme stále priestor na zlepšenie diagnostiky malígneho melanómu?
 • Godál R.: Cielená liečba – komplexné pokrytie terapie malígneho melanómu od adjuvancie po metastatické ochorenie

15.25 – 16.40

3. Blok: Experimentálna onkológia

Predsedajúci: Chovanec M., Celec P., Mego M.

15.25 – 15.40 Chovanec M.: Novinky v experimentálnej onkológii

15.40 – 15.55 Bernátová K., Styk J., Pӧs O.: Molekulárny mechanizmus karcinogenézy indukovanej prostredníctvom baktérií

15.55 – 16.10 Kalinková L., Kajo K., Karhánek M., Smolková B., Fridrichová I.: Expresné profily mikroRNA pre diskrimináciu subtypov endometriálneho karcinómu

16.10 – 16.25 Penesová A., Havranová A., Szantová M., Gašperíková D., Minárik P., Vohnout B.: Syndróm multifaktoriálne podmienenej chylomikronémie po kapecitabíne u pacientky s kolorektálnym karcinómom (kazuistika)

16.25 – 16.40 Diskusia

16.40 – 16.50 Prestávka

16.50 – 17.50

Avelumab: PD-L1 inhibítor v liečbe uroteliálneho karcinómu

Sympózium podporené spoločnosťami Merck a Pfizer

Predsedajúci: Mego M.

 • Palacka P.: Možnosti systémovej liečby pokročilého uroteliálneho karcinómu podľa aktuálnych odborných usmernení
 • Andrašina I.: Udržiavacia liečba avelumabom v 1. línii pokročilého uroteliálneho karcinómu na základe výsledkov štúdie JAVELIN Bladder 100
 • Gust K.: Practical experiences and the role of 1L maintenance in the treatment of advanced bladder cancer

17.50 – 19.20

4. Blok: Gynekologické malignity II

Predsedajúci: Andrašina I., Masák L., Šufliarsky J.

17.50 – 18.05 Korbeľ M., Koza I., Bohunický Ľ., Bartošová I., Jurík A., Kubičková M., Sojáková M., Šufliarsky J., Danihel Ľ., Nižňanská Z.: Gestačná trofoblastová choroba – 25-ročné skúsenosti

18.05 – 18.20 Sadovský O.: Stav skríningu ca cervixu na Slovensku v roku 2021

18.20 – 18.35 Minárik T.: Nové trendy v systémovej liečbe ca endometria

18.35 – 18.50 Masák L.: Aktuálne odporúčania v chirurgickej liečbe ca cervixu

18.50 – 19.05 Špánik S.: Novinky v systémovej liečbe ca cervixu

19.05 – 19.20 Diskusia

19.20 Večera

Piatok 8. október 2021

7.30 Registrácia

8.00 – 19.40 Posterová sekcia

8.00 – 9.30

5. Blok: Sarkómy

Predsedajúci: Bahleda, Pinďák D., Šufliarsky J.

8.00 – 8.15 Pinďák D.: Chirurgia retroperitonálnych sarkómov

8.15 – 8.30 Švec A.: Chirurgia končatinových sarkómov

8.30 – 8.45 Šufliarsky J.: Gastrointestinálne stromálne tumory

8.45 – 9.00 Puškáčová J., Borseník T., Kolenová A.: Sarkómy adolescentov

9.00 – 9.15 Bahleda: Novinky v systémovej liečbe STS

9.15 – 9.30 Diskusia

9.30 – 10.50

Optimalizácia liečby pacientok s pokročilým HR+/ HER2- karcinómom prsníka. Nie všetky CDK4/6i sú rovnaké.

Sympózium podporené spoločnosťou Eli Lilly

Predsedajúci: Špánik S.

9.30 – 9.35 Špánik S.: Privítanie a úvod

9.35 – 9.45 Barila R.: Inhibícia CDK4/6 inhibítormi pri karcinóme prsníka – podobnosti a rozdiely medzi jednotlivými molekulami

9.45 – 9.55 Andrašina I.: Účinnosť a bezpečnosť CDK4/6 inhibítorov v kombinácii s AI v registračných štúdiách fázy 3

9.55 – 10.05 Vertáková Krakovská B.: Účinnosť a bezpečnosť CDK4/6 inhibítorov v kombinácii s fulvestrantom v registračných štúdiách fázy 3

10.05 – 10.15 Petráková K.: Zaostrené na abemaciklib

10.15 – 10.25 Bielčíková Z.: Praktické skúsenosti s abemaciklibom – case reports

10.25 – 10.45 Diskusia

10.45 – 10.50 Záver a zhrnutie

10.50 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.45

6. Blok: Varia I – COVID-19 a onkológia

Predsedajúci: Barila R., Jarčuška P., Šálek T.

11.00 – 11.15 Jarčuška P.: Očkovanie proti COVID-19 u onkologických pacientov

11.15 – 11.30 Šálek T.: COVID-19 a onkologické ochorenie

11.30 – 11.45 Drgoňa L.: COVID-19 a hematologické malignity

11.45 – 12.00 Barila R.: COVID-19 a karcinóm prsníka

12.00 – 12.15 Urda M.: COVID-19 a karcinóm pľúc

12.15 – 12.30 Chovanec J. ml.: Naše skúsenosti s liečbou chronicky chorých a onkologických pacientov s COVID-19 infekciou

12.30 – 12.45 Diskusia

12.45 – 13.45 Čo priniesli PARP inhibítory onkologickým pacientom?

Sympózium podporené spoločnosťou Astra Zeneca

Predsedajúci: Špánik S.

 • Špánik S.: PARP inhibítory – úvod
 • Šufliarsky S.: Olaparib – rozdielový hráč v liečbe karcinómu ovária
 • Cipková A.: PARP inhibítory a ich význam v liečbe karcinómu pankreasu
 • Barila R.: Manažment nežiaducich účinkov PARP inhibítorov

13.45 – 14.45 Obed

14.45 – 16.30

7. Blok: Varia II

Predsedajúci: Bella V., Beniak J., Chovanec J.

14.45 – 15.00 Ondrušová M., Mego M., Suchanský M., Ondruš D.: Kvantifikácia počtu dospelých pacientok so zhubným nádorom ovárií v SR

15.00 – 15.15 Klačko M.: Sarkómy maternice z pohľadu gynekológa

15.15 – 15.30 Galbavý D., Macák D., Macúch J., Sieberová G., Kolníková G.: Súčasný odporúčaný algoritmus v diagnostike karcinómov maternice z pohľadu patológa – možnosti implementácie do praxe

15.30 – 15.45 Mriňáková B., Thurzo A.: Postavenie osteoprotektívnej liečby v manažmente včasného karcinómu prsníka

15.45 – 16.00 Pobijáková M., Džongov M, Fekete M, Paluga M.: Rádiochemoterapia a obrazom vedená brachyterapia v liečbe lokálne pokročilého karcinómu krčka maternice v NOÚ – analýza výsledkov

16.00 – 16.15 Škripeková A.: Úloha paliatológa v onkogynekológii

16.15 – 16.30 Diskusia

16.30 – 16.40 Prestávka

16.40 – 17.40 Aktuálne možnosti využitia TKI pri manažmente liečby RCC, HCC na Slovensku a skúsenosti s využitím SSA pri liečbe NET

Sympózium podporené spoločnosťou IPSEN

Predsedajúci: Andrašina I.

 • Sorkovská D.: Klinické skúsenosti s využitím SSA pri liečbe NET
 • Hrnčár M.: Liečba hepatocelulárneho karcinómu po zlyhaní prvej línie
 • Palacka P.: Súčasné použitie inhibítorov tyrozínkináz v liečbe pokročilého karcinómu obličky

17.40 – 19.10

8. Blok: Varia III

17.40 – 19.10

Predsedajúci: Dubinský P., Rečková M., Špánik S.

17.40 – 17.55 Mego M.: Komplexné onkologické centrá vo svete,vízia siete onkologických pracovísk na Slovensku

17.55 – 18.10 Pochop L.: Moderní trendy v léčbě nádorové bolesti

18.10 – 18.25 Dubinský P.: Novinky v oblasti radiačnej onkológie

18.25 – 18.40 Stanzel L., Böhm I.,Vološin M, Antl R.: Najkvalitnejšie lieky v onkológii na Slovensku chýbajú

18.40 – 18.55 Staňák M.: Dostupnosť a možnosti zlepšenia dostupnosti onkologickej liečby na Slovensku z pohľadu odborníka HTA

18.55 – 19.10 Diskusia

19.10 – 19.40 Diskusia pri posteroch

POSTEROVÁ SEKCIA

 1. Prohászka P., Macák D., Macúch J., Sieberová G., Kolníková G.: Gastroblastóm – nová jednotka vo WHO klasifikácii nádorov tráviaceho systému

 2. Bolješíková E., Ligačová A., Gočárová K., Sorkovská D., Streško M., Hrubý R., Kecskés I., Bergendyová E.,Paľo M., Rosenberg V., Barilíková G., Dubinský P., Stanzel L.: Efficacy and tolerability evaluation of cetuximab in combination with radiotherapy in patients with locally advanced head and neck cancer

 3. Hunáková L., ZvaríkM., Majerová K., Ricon-Becker I., Hanalis-Miller T., Bella V.: Hodnotenie frekvencie srdca a jej variability (HRV) u pacientok s karcinómom prsníka

 4. Szabová A.: Liečba pokročilého skvamocelulárneho karcinómu kože

 5. Klučková K.: Potenciálne markery skríningu gliómov z periférnej krvi

 6. Pihúriková E. Klinická skúsenosť s molekulou trifluridin/tipiracil v terapii mKRK v III. línii

19.40 Záver podujatia

COVID-19

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli podujatie usporiadať hybridnou formou.

Podujatie bude prebiehať v plnom rozsahu prezenčnou formou v hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava. Budete mať však možnosť sledovať priamy prenos prednášok na stránke https://mudr.online/. Sledovanie online prenosu bude ohodnotené CME kreditmi a dostupné za poplatok.

Podujatie sa uskutoční v režime OTP (plne zaočkované osoby, alebo osoby, ktoré sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami). Toto opatrenie sa môže zmeniť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Ubytovanie

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava.

Ceny ubytovania:
 • 1/1 lôžková izba Standard – 70 €
 • 1/2 lôžková izba Standard – 80 € (zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 31. 8. 2021. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte mailom na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Parkovné

Cena parkovného v hotelovej garáži Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava:

 • 1 hodina - 2€
 • celodenné parkovanie - 8€
Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať

Podujatie podporili
Exkluzívny partner

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri