Via practica 12/2007

ZVLÁŠTNOSTI ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE SENIOROV

MUDr. Peter Jonáš, MUDr. Anton Farkaš, prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.

Zlepšenie socioekonomickej situácie vo vyspelých krajinách je spojené s nárastom seniorskej populácie. Incidencia artériovej hypertenzie dosahuje v tejto skupine obyvateľstva až 90 % a u väčšiny chorých je spojená s polymorbiditou. Spravidla je prítomná vo forme izolovanej systolickej hypertenzie, ktorá je asociovaná s vysokým rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Liečebná starostlivosť musí byť zameraná na úpravu životného štýlu a farmakoterapiu. Farmakoterapia vyžaduje spravidla kombinovanú liečbu s úpravou dávkovania, ktorá zodpovedá osobitostiam distribúcie a eliminácie seniorského veku.

Kľúčové slová: izolovaná systolická hypertenzia, maskovaná artériová hypertenzia, farmakoterapia AH seniorov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE SPECIFICS OF ARTERIAL HYPERTENSION IN SENIORS

Improvement of the socioeconomical situation in the developed countries is connected with increasing of the senior population. Incidention of arterial hypertension is reaching up to 90 % in this group and is linked with polymorbidity in most of these patients. It typically occurs as an isolated systolic hypertension that is associated with a high risk of cardiovascular diseases. The medical care should be aimed at the arrangement of life-style and pharmacotherapy. Pharmacotherapy generally requires combined therapy with adjustment of dosing which is relative to the individuality of distribution and elimination in senior age.

Keywords: isolated systolic hypertension, masked arterial hypertension, pharmacotherapy of arterial hypertension among seniors.